Tài liệu

05 Biên bản bàn giao tài sản

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….QĐ/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ

Ngày:…………………………………………………………………………………………………..
Người giao:……………………………………………..Bộ phận:……………………………………
Người nhận:…………………………………………….Bộ phận:……………………………………

1.  Nội dung bàn giao:

STT

Tên 

Thiết bị

Mô tả cấu hình

Thiết bị

Số lượng

Mô tả 

hiện trạng

2.  Hướng dẫn cách sử dụng:

Người bàn giao đã hướng dẫn đầy đủ cách thức sử dụng tài sản, trang thiết bị.  Người nhận tài sản/trang thiết
bị không ý kiến gì thêm.

Có hướng dẫn văn bản đính kèm: 

Không có hướng dẫn văn bản đính kèm:

Ghi chú:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Nguời giao

Người nhận

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10980
20/12/2018
6 tài liệu
0
5132
20/12/2018
4 tài liệu
0
12525
20/12/2018
3 tài liệu
0
2862
20/12/2018
3 tài liệu
0
2900
20/12/2018
6 tài liệu
0
8323
20/12/2018
1 tài liệu
0
1021
20/12/2018
4 tài liệu
0
6040
20/12/2018
1 tài liệu
0
950
20/12/2018
1 tài liệu
0
1058
20/12/2018
0 tài liệu
0
0