Tài liệu

05 Bảng quản lý ngày công của nhân viên

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

                              CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Tr  s : T ng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, K T Sài 

ng, Long Biên, Hà N i

ụ ở ầ

Đ

Đồ

              Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

             Hà n i, Ngày    tháng    n m 2016

ă

S  ……BQLNCCNV/2016

B NG QU N LÝ NGÀY CÔNG C A CNV

N m: 2016

ă

  H  và Tên CNV:

     Ngày, tháng, n m sinh:

ă

 Mã s :

L n

Lý do ngh

Hình th c

Ngh  t

ỉ ừ

n ht

đ

 S

ố   T ng s  

Ghi chú

ngh

  Có

Không

ngày  ngày ngh

th

ứ Ô

F

T

R

Ro

phép phép

Gi

ờ ngày tháng Giờ ngày tháng nghỉ   c ng d n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Hà n i, ngày    tháng     n m  2016

ă

Tr ng phòng

ư

       Ng i lp

ư

background image

N i nhn:

ơ

 - L u 

ư HCTC

background image

                              CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Tr  s : T ng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, K T Sài 

ng, Long Biên, Hà N i

ụ ở ầ

Đ

Đồ

              Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

             Hà n i, Ngày    tháng    n m 2016

ă

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9312
05/10/2018
10 tài liệu
0
13996
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5596
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1037
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2032
05/10/2018
3 tài liệu
0
1996
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4611