Tài liệu

05 Bản đăng kí tham gia BHXH

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC

DOANH NGHIỆP VIỆT

              Số:….

 

ĐKTGBH/2016

        CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                         
                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

  

         

         ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XàHỘI

Mã số đăng ký

    - Tên doanh nghiêp: Công ty ABC
     -  Địa chỉ: 
      - Điện thoại: 
      - Số tài khoản:  

        Tại: 

      - Đăng ký nộp BHXH kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2007 như sau:
      - Tổng số lao động: 18 người
      - Tổng quỹ tiền lương:………… đồng.

Tỷ lệ trích nộp:…………..

(Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH kèm theo)
Đơn vị cam kết:

1. Số lao động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội là đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc,

thuộc danh sách thường xuyên, có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

2. Số lao động đăng ký bảo hiểm xã hội đều đủ sức khoẻ, được tuyển dụng đúng theo qui định của

Bộ luật Lao động và đang trong quá trình lao động, hưởng lương của đơn vị.

3. Đơn vị thực hiện đóng bảo hiểm xã hội đúng thời hạn theo qui định của pháp luật về Bảo hiểm

xã hội ./.

         GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XàHỘI                               ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
2932