Tài liệu

04 Xây dựng năng lực

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

Tên năng lực

GĐ KD

CB NC Thị 

trường

CB tìm kiếm 

KH mass

TP

Bhàng

Tnhóm

Bhàng

CB

Bhàng

CBHT

Bhàng

TP QLý

ĐT-NCC

TP PR

CB QLý

ĐT-NCC

Tphòng

Pre-sales

CB

Pre-sales

01

Bằng cấp

003

003

003

003

003

003

001

003

003

003

004

003

06

Nghiệp vụ Hỗ trợ

061

061

061

061

061

061

065

065

19

Tiếng Anh

194

194

194

194

193

193

194

194

194

194

194

193

23

Hiểu biết về hoạt động sản xuất

233

233

233

232

231

231

231

234

233

A1

Quảng bá thương hiệu FPT

A13

A12

A13

A13

A12

A12

A11

A12

A14

A12

A12

A12

A2

Xây dựng quan hệ

A24

A21

A21

A23

A22

A21

A21

A23

A24

A22

A23

A21

A3

Định hướng khách hàng

A34

A32

A31

A33

A32

A31

A31

A32

A31

A31

A33

A32

A5

Kỹ năng bán hàng 

A54

A53

A52

A51

A51

A52

A51

A53

A51

A7

Am hiểu thị trường

A74

A73

A71

A73

A72

A71

A72

A72

A71

A73

A71

A9

Khả năng phân tích cạnh tranh

A94

A93

A91

A93

A92

A91

A92

A93

A91

B3

Đam mê thành công

B34

B31

B31

B33

B32

B31

B31

B32

B32

B31

B33

B31

C2

Chính trực và đáng tin cậy

C24

C22

C21

C23

C23

C21

C21

C23

C22

C23

C23

C21

D2

Giải quyết vấn đề

D24

D23

D22

D23

D23

E4

Xây dựng lực lượng

E44

E43

E42

E43

E5

Quản lý sự thay đổi

E54

E53

E52

E52

E53

F2

Phân quyền, uỷ quyền

F24

F23

F22

F22

F6

Đãi ngộ

F63

F61

F61

17

10

10

17

16

12

9

12

10

9

17

12

Mức 1: Có thể làm việc được dựa trên những kiến thức và kỹ năng có được qua kinh nghiệm làm việc của bản thân
Mức 2: Được đào tạo, có kiến thức và kỹ năng bài bản để làm việc
Mức 3: Có khả năng nhìn nhận và thực hiện vấn đề một cách dài hạn ở quy mô trung bình trở lên. Có khả năng hướng dẫn kỹ năng cho người khác.

Năng lực 
lãnh đạo, 

quản lý

Mức 4: Có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể, đưa ra những thay đổi hoặc phương thức mới một cách chiến lược. 
Có khả năng tác động đến nhận thức và hành vi của nhiều người ở phạm vi lớn.

Năng lực 

Kinh doanh

XÂY DỰNG NĂNG LỰC - BỘ PHẬN KINH DOANH

Yêu cầu bổ 

sung

Tư chất, kỹ 

năng cá nhân

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3561
09/10/2018
8 tài liệu
0
7162
09/10/2018
4 tài liệu
0
2740
09/10/2018
0 tài liệu
0
0