Tài liệu

04 Tiêu chuẩn thực hiện 5S

28/01/2019
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

I. MỤC ĐÍCH

Tiêu chuẩn thực hành tốt 5S được thiết lập, ứng dụng và duy trì nhằm:

-

Thể hiện cam kết của Lãnh đạo trong việc áp dụng công cụ quản lý 5S nhằm tạo cảnh
quan, môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn để phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và
tạo lập thái độ làm việc tích cực, tận tụy của toàn thể nhân viên Công ty.

-

Đưa ra những tiêu chí giúp mọi người nhận biết được tính chuẩn hoá về thực hành tốt
5S cho từng đối tượng được xác định ở phần V.

-

Là cơ sở để các chuyên gia viện dẫn và áp dụng trong quá trình đánh giá thực hành tốt
5S tại Công ty.

II. PHẠM VI

Tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này là nguyên tắc tiên quyết đối với toàn thể CBCNV
Công ty trong quá trình xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến công cụ quản lý 5S.

-

Các yêu cầu nằm trong tiêu chuẩn này có ý nghĩa bao hàm và tổng quát, nghĩa là nếu có
một đối tượng nào đó chưa được điều chỉnh bởi tiêu chuẩn thì có thể xem xét, áp dụng
bởi một đối tượng khác miễn là chúng có sự tương đồng về tính chất hoặc đặc điểm.

-

Thực tế phát sinh trường hợp không thể áp dụng đúng yêu cầu của tiêu chuẩn thì trường
hợp đó được xác định là ngoại lệ và có thể xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn hoặc áp dụng
linh hoạt.

-

Việc vận dụng Tiêu chuẩn này được thực hiện trong bất kỳ thời điểm nào do những
người có trách nhiệm xác định và tiến hành nhằm:

 Đánh giá kết quả thực hành tốt 5S tại đơn vị, bộ phận mình hoặc đơn vị, bộ

phận liên quan hiện đang ở mức độ  nào của chuẩn mực để có cơ chế thực hiện
các hành động cải tiến.

 Xác định ý thức, thái độ của nhân viên trong việc xây dựng hình ảnh, thương

hiệu của đơn vị.

 Có thể xem xét như một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của

nhân viên.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

-

Tiêu chí đánh giá thực hành tốt 5S của Trung tâm Năng suất Việt Nam.

-

Thủ tục kiểm soát tài liệu hiện hành của Công ty.

IV. THUẬT NGỮ - ĐỊNH NGHĨA

Trong Tiêu chuẩn này một số thuật ngữ được hiểu hoặc định nghĩa như sau:

-

Kaizen: cải tiến liên tục

-

5S: Là chữ cái đầu của các từ trong tiếng Nhật “Seiri”, “Seiton”, “Seiso”, “Seiketsu”,
“Shitsuke”, trong đó:

background image

TIEÂU CHUAÅN THÖÏC HAØNH

TOÁT 5S

Trang: :

2

/

7

 Seiri: Sàng lọc (loại bỏ tất cả những thứ không cần thiết, không có giá trị ra khỏi

công việc, nơi làm việc).

 Seiton: Sắp xếp (phân loại, hệ thống hoá để bất cứ thứ gì cũng có thể dễ tìm, dễ

thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ trả lại).

 Seiso: Sạch sẽ (lau chùi, quét dọn, vệ sinh để hướng đến môi trường sống, môi

trường làm việc sạch đẹp, lành mạnh, an toàn và vệ sinh).

 Seiketsu: Săn sóc (tiêu chuẩn hoá, quy trình hóa những gì đã đạt được để mọi thành

viên trong doanh nghiệp tuân theo một cách bài bản, hệ thống).

 Shitsuke: Sẵn sàng (bao gồm việc giáo dục, duy trì, cải tiến bốn nguyên tắc trên

trong bất kỳ mọi  hoàn cảnh nào và trong suốt quá trình hoạt động của doanh
nghiệp).

-

Khu vực xung quanh (Compound Area): Nơi để phương tiện đi lại, các chốt bảo vệ, các
trạm bơm nước, vườn hoa, khuôn viên văn phòng, khuôn viên khu sản xuất, các lối đi
chung hoặc vị trí giáp ranh với một khu vực được xác định khác.

-

Khu vực chung (Common Area): Nơi diễn ra hoạt động của nhiều người bao gồm: Hội
trường, phòng họp, phòng khách, nhà ăn, …

-

Thực hành tốt 5S: Là tất cả các hoạt động về 5S được tiến hành ở một khu vực, vị trí
nhất định hoặc trong phạm vi toàn Công ty để đảm bảo nơi đó đạt đến một mức độ
chuẩn nhất định (tuỳ theo không gian mỗi nơi). 

V. NHỮNG YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN

5.1. Các yêu cầu về vai trò Lãnh đạo
5.1.1. Cam kết của lãnh đạo
Lãnh đạo Công ty phải cam kết và thực hiện những hoạt động cụ thể dưới đây cùng với việc
lưu lại những hồ sơ, tài liệu liên quan làm bằng chứng cho thấy hoạt động đã được tiến hành
trên thực tế:

-

Thiết lập một thủ tục dạng văn bản để công bố rộng rãi cam kết áp dụng và thực hành
tốt 5S (có thể xây dựng một chính sách riêng biệt hoặc lồng ghép vào chính sách chung
của doanh nghiệp).

-

Thực hiện việc đào tạo, phổ biến, tuyên truyền, quảng bá hoặc bất kỳ hình thức nào
khác để đảm bảo rằng thực hành tốt 5S được toàn thể nhân viên thấu hiểu và có thái độ
tích cực hưởng ứng tham gia.

-

Thực hiện việc lập và triển khai kế hoạch thực hành tốt 5S ở từng cấp độ trong một
khoảng thời gian cụ thể để định hướng cho các hoạt động được tiến hành sau đó.

-

Đảm bảo sự sẵn có và cung cấp kịp thời các nguồn lực cần thiết cho các hoạt động về
5S được tiến hành đồng bộ và đạt chuẩn mực.

-

Thiết lập một thủ tục dạng văn bản để quy định việc xem xét, đánh giá theo định kỳ
hoạt động thực hành 5S và tiến hành các hoạt động xem xét theo tần suất được quy
định.

5.1.2. Cơ cấu tổ chức và hệ thống khuyến nghị
Lãnh đạo cao nhất của Công ty có sự phân công về trách nhiệm triển khai, thực hành 5S và
thiết lập cơ chế khuyến khích, động viên sự hưởng ứng tham gia của mọi người, bao gồm các
hoạt động dưới đây:

background image

TIEÂU CHUAÅN THÖÏC HAØNH

TOÁT 5S

Trang: :

3

/

7

-

 Ra văn bản bổ nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo 5S;

-

Phê duyệt và công bố sơ đồ cán bộ phụ trách (hoặc điều phối viên) 5S trong phạm vi
toàn Công ty.

-

Chỉ đạo việc lập sơ đồ phân công phụ trách và thực hành 5S tại từng vị trí cụ thể bao
gồm: các phòng, vị trí làm việc…

-

Thiết lập một thủ tục dạng văn bản để thực hiện việc phát động, đánh giá, ghi nhận,
khen thưởng nhằm động viên và khuyến khích toàn thể nhân viên tham gia thực hành
5S.

5.2. Khu vực tiền sảnh

-

Sơ đồ hướng dẫn các tầng, phòng, nơi làm việc của toàn bộ khu vực phải được thiết lập
với kích cỡ, màu sắc thích hợp và được công bố ở vị trí thuận tiện nhất để đảm bảo rằng
mọi người đều nhận biết và hiểu rõ sơ đồ này.

-

Một số văn bản đặc thù của Công ty, có thể là: chính sách chất lựơng, quy định PCCC,
không hút thuốc… nên được dán ở vị trí dễ quan sát để mọi người thực hiện.

-

Việc bố trí chậu hoa, cây cảnh phải được lưu ý đến tính thẩm mỹ, văn hoá và có khoảng
không gian thích hợp cho việc đi lại.

-

Các bản tin nội bộ, góc 5S khi thiết lập tại tiền sảnh phải đảm bảo tính cân xứng về
không gian và thẩm mỹ. Những tin tức, nội dung phải được cập nhật thường xuyên.

-

Tần suất vệ sinh cần được quy định hợp lý để đảm bảo rằng sự xuất hiện của những vết
bẩn và các vật dụng không phù hợp khác phải được xử lý ngay lập tức.

5.3. Phòng làm việc

-

Bàn, ghế, máy tính, máy in, điện thoại, bình nước uống, móc treo quần áo và các thiết
bị phục vụ cho công việc phải được vệ sinh thường xuyên, kê đặt ngay ngắn, thuận tiện,
hợp lý, thẩm mỹ, an toàn cho người sử dụng. Thời gian di chuyển, ảnh hưởng của điện
trường, tác động của ánh sáng, tiếng ồn cần được xem xét cẩn trọng khi tiến hành sắp
xếp những vật dụng này.

-

Trần, sàn, tường, cửa ra vào, cửa sổ, rèm che phải đảm bảo sạch sẽ, không có mạng
nhện, vết bẩn, vết ố, chất thải của động vật hoặc côn trùng; rèm cửa phải được đóng kéo
hợp lý để tránh gió va đập làm đứt các dây nối liên kết của rèm.

-

Hồ sơ, tài liệu phải được sắp xếp gọn gàng, khoa học và được phân loại dựa trên các
tiêu chí khác nhau. Các tiêu chí để phân loại tài liệu đang hiện hữu trên bàn làm việc có
thể là:
 Tài liệu chưa xử lý hoặc đang xử lý đã thực hiện xong;
 Tài liệu có mức độ quan trọng hoặc tài liệu sự vụ thông thường;
 Tài liệu của cấp trên hoặc tài liệu của các đơn vị đồng cấp;

-

Những hồ sơ, tài liệu đã lỗi thời, hết hiệu lực hoặc gái trị sử dụng phải được nhận biết
và tiến hành việc thanh lý hay thiêu huỷ theo đúng quy định.

-

Thực hiện thường xuyên việc sàng lọc và sắp xếp để đảm bảo rằng các vật dụng hư
hỏng như gim bấm, kẹp giấy, gim gài… và các vật dụng của cá nhân (quần áo, giầy
dép, giấy khen…) phải được phân loại hoặc chuyển trả về đúng vị trí nhằm tránh việc
sử dụng nhầm lẫn hoặc gây lãng phí về thời gian.

Mô tả tài liệu

Tài liệu hướng dẫn áp dụng 5s trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
KPI
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
1 tài liệu
0
971
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
10 tài liệu
0
6802
30/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
4 tài liệu
0
3543
KPI
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
1 tài liệu
0
971
12/01/2019
0 tài liệu
0
0
12/01/2019
0 tài liệu
0
0