Tài liệu

04 Quyết định ban hành thang lương, bảng lương

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…QĐ/2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do – Hạnh phúc

                                                                    
                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

(V/v: Ban hành hệ thống thang, bảng lương

)

-

          

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106482709 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà

Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014.

-

          

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

-

          

Căn cứ Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của ..................................
Điều 2:
 Thời gian thực hiện kể từ ngày ……………..
Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy
định này.

         
Nơi nhận:                                                                           ..................................
-Như kính gửi
-Lưu VP "

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
8812
05/10/2018
10 tài liệu
0
13405
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
6439
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
975
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1913
05/10/2018
3 tài liệu
0
1888
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4362