Tài liệu

04 Phiếu đánh giá năng lực nhân viên sau thời gian thử việc

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC

(Do Trưởng đơn vị và bộ phận NS đánh giá)

Ngày: ……/…/……
Trang

1

 / 

2

Số:…PĐGNLCNV/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                          Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2017

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN 

SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC

Họ và tên:       

Ngày tháng năm sinh:       /     /        

Vị trí công việc:         

Đơn vị công tác:        

Tốt nghiệp trường:         

Ngành:         

Hợp đồng thử việc số :                ngày:      /       /

Thời gian thử việc:       tháng

Mức lương thử việc:         

Hệ số:          

I- PHẦN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ:
1- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:

TT

Chương trình 

thử việc

Hệ

số

Tiêu chuẩn hòan thành

Mức độ 

hòan thành

Xếp

loại

Điểm

đạt

X

Y

Tổng điểm

10

Điểm bình quân kết quả công việc: {

(X * Y)} /10  

2- ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC :

-

Nhóm kiến thức chuyên môn:

-

Nhóm kỹ năng:

-

Phẩm chất, cá tính: 

@ Các năng lực, khả năng vượt trội ngoài yêu cầu (nếu có):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3- ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP, KHẢ NĂNG LÀM VIỆC LÂU DÀI TẠI CÔNG TY:
3.1 - Nhận xét về ưu điểm, mặt mạnh của CBCNV (trừ điểm 3.4):
3.2 - Nhận xét về nhược điểm, những điểm cần khắc phục (trừ điểm 3.4): 
3.3 - Đánh giá khả năng khắc phục các yếu điểm trên
3.4 - Khả năng nắm bắt công việc, số giờ làm việc bình quân trong ngày, khả năng phối hợp với đồng nghiệp
trong đơn vị và với đơn vị bạn 
3.5 - Triển vọng phát triển: dự đóan những vị trí cao hơn sau này có thể bố trí (nếu có)
3.6 - Kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ để khắc phục những hạn chế và phát triển 
3.7 - Các đề nghị với Công ty về tạo điều kiện (cụ thể) để đương sự phát huy
4- ĐỀ XUẤT:

1-

Kết quả đánh giá:

          

background image

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC

(Do Trưởng đơn vị và bộ phận NS đánh giá)

Ngày: ……/…/……
Trang

2

 / 

2

-

Điểm đánh giá: 

-

Xếp lọai: 

2-

Đề xuất:

-

Chấm dứt HĐTV (hoặc ký) hợp đồng lao động: .................................................................................

-

Mức lương:............................................................................................................................................

II- PHẦN ĐÁNH GIÁ , NHẬN XÉT CỦA BỘ PHẬN NHÂN SỰ:

1-  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:

1-

Nhất trí với đánh giá của đơn vị: 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2-

Không nhất trí với đánh giá của đơn vị:

-

Nội dung không nhất trí: .................................................................................................

-

Đánh giá của bộ phận NS: ..............................................................................................

2 - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC:

1-

Nhất trí với đánh giá của đơn vị : 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2-

Không nhất trí với đánh giá của đơn vị:

a.

Nội dung không nhất trí: .................................................................................................

b.

Đánh giá của bộ phận NS: ..............................................................................................

3-

Đề xuất :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

   

                     TRƯỞNG BP NHÂN SỰ

  

                       TRƯỞNG ĐƠN VỊ

          

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
13405
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5230
05/10/2018
10 tài liệu
0
6439
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
975
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1913
05/10/2018
3 tài liệu
0
1888
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4362