Tài liệu

04 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp start up

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

Dành cho Start-Up

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 

CỦA DOANH NGHIỆP 

background image

MỤC TIÊU 

- Xem lại một số khái niệm liên quan đến lợi nhuận 

-  Xác  định  chính  xác  các  loại  lợi  nhuận  phát  sinh  trong  quá 

trình kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Nắm bắt các phương pháp chủ yếu để phân tích lợi nhuận 

chung, lợi nhuận theo kết cấu và từng loại lợi nhuận cụ thể. 

- Nắm bắt phương pháp để phân tích tình hình phân phối lợi 

nhuận của doanh nghiệp. 

- Định hướng để tiếp tục tiến hành bước phân tích tiếp sau.

background image

I.

TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP

 
II.       NỘI DUNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN

Mô tả tài liệu

Vai trò, nhiệm vụ của CEO, cẩm nang lên kế hoạch, phân tích tài chính, định giá, tái cấu trúc ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
0 tài liệu
0
0