Tài liệu

04 MTCV Trưởng phòng kế toán

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Bộ phận

Phòng tài chính kế toán

Chức danh

Trường phòng

Mã công việc

TCKT-TP

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc tài chính

1. 

   Trách nhiệm :
 Tổ chức điều hành, quản lý nhân sự Phòng kế toán để thực hiện công tác kế toán thống kê

đúng qui định của Pháp lệnh kế toán thống kê và Điều lệ         Công ty.

 Chịu trách nhiệm về  chất lượng nghiệp vụ kế toán – thống kê  và bảo đảm thông tin quản

trị một cách hữu hiệu, kịp thời và cẩn mật.

 Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra các phần  hành kế toán :

 Lập chứng từ kế toán : gồm chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ.
 Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản  kế toán thống nhất của Bộ tài chánh : gồm

sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp.

 Lập báo cáo kế toán.
 Tính giá thành và chi phí phát sinh .
 Kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán.
 Tin học hóa công tác kế toán.
 Bảo quản lưu trữ  tài liệu kế toán.

 Kiện toàn hoạt động của Phòng kế toán theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao kỹ năng

chuyên   môn và  cải tiến phương pháp làm việc  một cách khoa học và chủ động.

 Xây dựng và duy trì nguyên tắc kiểm tra liên hoàn (Khâu sau kiểm tra khâu trước) để công

tác nghiệp vụ được hoàn thành một cách chánh xác, kịp thời và  hiệu quả.

2. Quyền hạn :
 Chỉ đạo, nhận thông tin (hoặc thông tin) trực tiếp với các kế toán viên.
 Nhận hoặc không nhận kế toán viên nếu xét thấy đủ hoặc không đủ  năng lực chuyên môn.
 Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán – thống kê , thể lệ tài chánh được quyền  báo

cáo trực tiếp Kế toán trưởng và Ban Giám đốc .

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 Toàn quyền tổ chức các công việc của Phòng kế toán trên cơ sở có thông qua Kế toán

trưởng.

3. Mối liên hệ công tác :
 Tham mưu cho Kế toán trưởng trong công tác hoạch định  để đưa ra những quyết định về

tài chánh ngắn hạn.

 Nhận thông tin về tài chánh doanh nghiệp thông qua Kế toán trưởng       Công ty.
 Thông tin và phối hợp với Trưởng phòng Tài vụ trong công tác thanh toán, quản trị kế

toán,tài chánh trên cơ sở hỗ trợ, nhịp nhàng và hiệu quả.

 Báo cáo tình hình hoạt động của Phòng kế toán cho Kế toán trưởng  và Ban Giám đốc theo

yêu cầu  thường xuyên hoặc đột xuất.

 Mọi thông tin về số liệu kế toán cho cấp Trưởng Phòng ban, Phụ trách cơ sở hoặc các cơ

quan liên hệ  đều phải có sự đồng ý của Kế toán trưởng.

 Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế tài chánh.

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2823
18/09/2018
5 tài liệu
0
3539
18/09/2018
3 tài liệu
0
2021
18/09/2018
10 tài liệu
0
6522
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3434
18/09/2018
5 tài liệu
0
3226
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1096
18/09/2018
4 tài liệu
0
3166
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9405
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9028
23/09/2018
10 tài liệu
0
5785
18/09/2018
10 tài liệu
0
5963
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0