Tài liệu

04 Kế hoạch đào tạo năm

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…KHĐTN/2016

                    CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                           Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
                                 Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                      

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM

Phần

Nội dung đào tạo

Đối

tượng

Cấp

đào

tạo

Địa

điểm

Thời gian dự kiến tháng

Giảng viên

1

3

4

5

6

7

8

10

1
1

12

Kỹ

năng

nhân

Rèn luyện cá nhân

 
 
 

Quản lý thời gian

 

Làm việc theo Nhóm

 
 

Nghệ  thuật giao tiếp

 
 
 

WO theo phương pháp tư 
duy sáng tạo

 

Kỹ năng giao việc, uỷ quyền

 

Nghệ thuật đàm phán

 

Quản lý tình huống

 

 

 

Kỹ

năng

làm

việc/sả

n

phẩm

Làm việc theo quy trình

 
 
 

Công tác Nhân lực - Hệ 
thống

 
 

Quản lý chất lượng

 
 
 

Kế toán chuyên ngành

 

Kỹ năng bán hàng + kiến 
thức SP chuyên ngành (kinh 

 
 

background image

doanh OX)

Kỹ năng bán nhà + kiến thức
SP chuyên ngành (kinh 
doanh BĐS)

 
 
 

Chăm sóc khách hàng

 
 

Đánh giá chất lượng nội bộ

 
 

Quản lý triển khai dự án 
BĐS và các vấn đề pháp lý 
liên quan

 
 
 

Quản lý Tài Chính Công ty

 

 

 

Kỹ

năng

tổ chức

Đào tạo hội nhập (Lịch sử và
văn hoá công ty, sổ tay nhân 
viên, qui chế làm việc)

 

HĐT, HĐH, HC 

 
 
 

VHM

 

Quản lý công ty từ Khá lên 
Xuất sắc

 
 

Quản lý nhân sự (chính sách 
nhân sự) và các vấn đề pháp 
lý có liên quan

 
 
 

S1, S2, S3

 

Xây dựng phong cách lãnh 
đạo Công ty

 

 

 

 

 

 

Hà nội, ngày   tháng     năm 2016

Người lập

    Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2016
                          GIÁM ĐỐC 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
632

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0