Tài liệu

04 Hợp đồng thử việc

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TR ÚC

DOANH NGHIỆP VIỆT

                Số….HĐTV/2017

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày …tháng…năm 2017

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Bên A:  CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT
Địa chỉ:  Số 128 Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0466.533.533
Đại diện Ông: NGUYỄN KIM HÙNG                      Chức vụ:  Tổng giám đốc
Bên B:  Ông, Bà:

            Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:                                                         

Tại : 

Số CMTND:   

     

Cấp ngày:

Tại: 

Điện thoại: 
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời hạn và công việc hợp đồng:

-

Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng thử việc 2 tháng

-

Từ ngày: ……..tháng……..năm 201…… đến………tháng………năm 201………..

-

Địa điểm làm việc: Tầng 1- Nhà NO2A- Khu đô thị Sài Đồng- Long Biên- Hà Nội

-

Chức danh chuyên môn:  

-

Công việc phải làm: Thực hiện nghiệp vụ theo bản mô tả công việc, phân công công việc, và
theo sự phân công của ban Lãnh đạo Công ty.

 Điều 2. Chế độ làm việc:

-

Thời giờ làm việc: Theo quy định của công ty

-

 Được cấp phát dụng cụ phục vụ công việc được giao. 

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

+

Quyền lợi

-

Phương tiện đi lại làm việc: Người lao động tự túc

-

Mức lương thử việc là 85% mức lương chính thức:……………….

-

Hình thức trả lương: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.

-

Được trả lương vào ngày 15- 20 hàng tháng. Trường hợp chậm lương không quá 20 ngày và
được thông báo chậm lương. 

-

Tiền thưởng: Theo quy định của Công ty.

-

Chế độ nâng lương: Theo quy chế của công ty, sau thời gian thử việc quản lý bộ phận sẽ đánh
giá về hiệu quả công việc đảm nhiệm của người lao động để làm căn cứ ký HĐLĐ chính thức.

-

Được trang bị bảo hộ lao động: Theo quy định của Công ty.

-

Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định của Công ty. 

-

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo quy định của công ty 

-

Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty.

    2.Nghĩa vụ:

-

Hoàn thành những công việc đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động. 

-

Thực hiện các công việc kèm theo bản Mô tả công việc, Bản phân công công việc, Đánh giá
thực hiện công việc, thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo. 

-

Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động,
theo  quy chế của công ty và luật pháp của nhà nước. 

background image

-

Bồi thường những tổn hại vật chất theo quy chế công ty nếu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của
công ty thì sẽ áp dụng theo luật pháp của nhà nước:

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1.

Nghĩa vụ:

-

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

-

Thanh toán đầy đủ, đúng  thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2.

Quyền hạn:

Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp.

Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật,
thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy, quy chế lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

-

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của
thỏa ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước lao động tập thể thì áp dụng quy định
của pháp luật lao động.

-

Hợp đồng thử việc được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu
lực kể từ ngày …../…../…… và thay thế các hợp đồng đã có trước. Khi hai bên ký kết phụ lục
hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản
hợp đồng lao động này.

      Hợp đồng làm tại Văn phòng Công ty, ngày ……. tháng …….. năm 2016

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9293
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5589
05/10/2018
10 tài liệu
0
6890
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1037
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2030
05/10/2018
3 tài liệu
0
1994
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4600