Tài liệu

04 Danh sách lao động tham gia BHXH

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           DOANH NGHIỆP VIỆT

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S …..DSL TGBHXH/2016

Đ

Hà nội, ngày    tháng   năm 2016

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH

Họ và tên

Số chứng minh thư

Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu

Tỉnh

Bệnh viện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

T NG H P CHUNG

Phát sinh tăng

Bảo hiểm xã hội

- Số sổ BHXH được cấp:................................ số, Từ số:................................ Đến số:................................

1. Số lao động:

- Số thẻ BHYT được cấp:.............................. thẻ, trong đó cấp ngoại tỉnh:........................................ thẻ.

2. Quỹ lương tham gia

- Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ ngày ____/____/_______ Đến ngày ____/____/_______

3. Số phải đóng

4. Điều chỉnh số phải đóng

Trưởng phòng thu

Số 

TT

Số sổ 

BHXH

Số thẻ 
BHYT

Ngày, tháng, 

năm sinh

Nữ 

(X)

Tiền lương, tiền 

công

Ngày..... tháng...... năm..........

Giám đốc BHXH

Cán bộ thu

Người lập biểu

background image

Ghi chú: Mẫu 02a-TBH đơn vị sử dụng lập khi tham gia BHXH, BHYT lần đầu hoặc khi có lao động tăng mới để cấp thẻ BHYT, sổ BHXH.

background image

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày    tháng   năm 2016

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH

Phụ cấp

Ghi chú

Chức vụ

12

13

14

15

16

17

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Đóng từ tháng, 

năm

Thâm 

niên VK

Thâm 

niên 

nghề

Khu 

vực

Ngày..... tháng...... năm..........

Người sử dụng lao động

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
2711