Tài liệu

04 Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.xls

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢO HIỂM Y TẾ  :   CHI NHÁNH 

CỘNG HÒA XàHỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM 
            ĐỘC LẬP - TỰ DO  - HẠNH PHÚC 

 DANH SÁCH  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA   BẢO HIỂM Y TẾ 

QUÝ 

Chủ quản    :………………………………………………………………………………….
Địa chỉ        : 
Điện thoại  :   
Mã số đơn vị      :   
Thời hạn đóng    :     

S

SỐ 

NĂM SINH

CHỨC VỤ 

LƯƠNG & CÁC KHOẢN

NƠI ĐĂNG 

  GIÁ TRỊ SỬ

GHI 

T

HỌ TÊN 

SỐ 

PHIẾU 

NAM

NỮ

NGHỀ 

ÏPHỤ CẤP ĐÓNG BHYT

ĐỊA CHỈ 

 KÝ KCB

DỤNG P. KCB

CHÚ

T

NVIÊN

KCB

NGHIỆP 

LƯƠNG 

PÏ.CẤP

T. SỐ 

BAN ĐẦU

TỪ

ĐẾN 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đã cấp ……phiếu KCB

Hà nội, Ngày  tháng   năm 2016 

Hà nội, Ngày  tháng   năm 2016 

Tổng Quỹ lương :        Đồng  /    Tháng  

TỔNG  GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

        GIÁM ĐỐC BHYT

 

Số tháng đóng :  tháng ( từ øđến  )
Số tiền đóng :    Đồng 
Khác  : …………………………………………………

KẾ TOÁN THU 

KHAI THÁC VIÊN 

 

Tên đơn vị  :   

Tổng số người :   

 

 

  

Người 

Tổng số tiền phải nộp : 

 

 Đồng 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
2887
3 tài liệu
0
2939
6 tài liệu
0
8393
7 tài liệu
0
10703
4 tài liệu
0
6123
1 tài liệu
0
960
1 tài liệu
0
1066

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11110
20/12/2018
4 tài liệu
0
12654
20/12/2018
3 tài liệu
0
2887
20/12/2018
3 tài liệu
0
2939
20/12/2018
6 tài liệu
0
8393
20/12/2018
1 tài liệu
0
1033
20/12/2018
7 tài liệu
0
10703
20/12/2018
4 tài liệu
0
6123
20/12/2018
1 tài liệu
0
960
20/12/2018
1 tài liệu
0
1066
20/12/2018
0 tài liệu
0
0