Tài liệu

04 Danh sách điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC 

 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

DOANH NGHIỆP VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số……DSDDCMDDBHXHBHYT/2016

Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

             

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT

Số:..........Tháng........ Năm ..............

Họ và tên

Tiền lương và phụ cấp

Thời gian 

Mức cũ

Mức mới

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Chức vụ

Khu vực

Chức vụ

Khu vực

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

* T NG H P CHUNG:

Phát sinh

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

1. Số lao động

2. Quỹ lương

3. Số phải nộp

4. Điều chỉnh số phải nộp

Trưởng phòng thu 

Ghi chú : Mẫu 03-TBH lập khi đơn vị có điều chỉnh về lao động, tiền lương và mức đóng BHXH,BHYT bắt buộc.

Số 

TT

Số sổ 

BHXH

Từ tháng

năm

Thâm 

niên VK

Thâm 

niên nghề

Thâm 

niên VK

Thâm 

niên nghề

:

Ngày..... tháng...... năm..........

Giám đốc BHXH

Cán bộ thu

Người lập biểu

Ngày..... tháng...... năm..........

Người sử dụng lao động

background image

 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày    tháng    năm 2016

Số:..........Tháng........ Năm ..............

Thời gian 

Ghi chú

Trả thẻ 

Nội dung

15

16

17

18

Tỷ lệ 

nộp bổ 

sung

Đến tháng

năm

Mẫu số: 03a-TBH

(Ban hành kèm theo QĐ số:   /QĐ-BHXH  ngày   /

12/2007 của BHXH VN)

Ngày..... tháng...... năm..........

Người sử dụng lao động

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5400