Tài liệu

04 Các trường hợp sự cố và cách xử lý

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:..CTHSCVCXL/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁC TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ VÀ CÁCH XỬ LÝ

Tên thiết bị: ……………………………………………………………………………………………………………

Stt

Mô tả hiện tượng

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Ghi chú

background image

Hà nội, Ngày ……...tháng…….năm 2016

Giám đốc 

Trưởng phòng HCNS

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3423
3 tài liệu
0
1906
3 tài liệu
0
2031
6 tài liệu
0
6137
7 tài liệu
0
7566
4 tài liệu
0
4069
1 tài liệu
0
666
1 tài liệu
0
768

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
3423
20/12/2018
4 tài liệu
0
8669
20/12/2018
3 tài liệu
0
1906
20/12/2018
3 tài liệu
0
2031
20/12/2018
6 tài liệu
0
6137
20/12/2018
1 tài liệu
0
724
20/12/2018
7 tài liệu
0
7566
20/12/2018
4 tài liệu
0
4069
20/12/2018
1 tài liệu
0
666
20/12/2018
1 tài liệu
0
768
20/12/2018
0 tài liệu
0
0