Tài liệu

04 Các trường hợp sự cố và cách xử lý

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:..CTHSCVCXL/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CÁC TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ VÀ CÁCH XỬ LÝ

Tên thiết bị: ……………………………………………………………………………………………………………

Stt

Mô tả hiện tượng

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Ghi chú

background image

Hà nội, Ngày ……...tháng…….năm 2016

Giám đốc 

Trưởng phòng HCNS

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5148
3 tài liệu
0
2872
3 tài liệu
0
2917
6 tài liệu
0
8359
7 tài liệu
0
10649
4 tài liệu
0
6066
1 tài liệu
0
954
1 tài liệu
0
1059

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
5148
20/12/2018
4 tài liệu
0
12562
20/12/2018
3 tài liệu
0
2872
20/12/2018
3 tài liệu
0
2917
20/12/2018
6 tài liệu
0
8359
20/12/2018
1 tài liệu
0
1028
20/12/2018
7 tài liệu
0
10649
20/12/2018
4 tài liệu
0
6066
20/12/2018
1 tài liệu
0
954
20/12/2018
1 tài liệu
0
1059
20/12/2018
0 tài liệu
0
0