Tài liệu

04 Biểu mẫu đánh giá công việc nhân viên theo tháng năm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…ĐGTHCVT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG……..NĂM………

St

t

Họ tên

Chất

lượng

Thời

gian

Cải tiến

Q
u
y

 

đ

n
h

Tổng

điểm

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ghi chú:

background image

Mức điểm cho mỗi phần: chất lượng, thời gian, cải tiến, quy định là từ 1 đến 10 điểm trong đó 10 điểm là
điểm tuyệt đối, 5 điểm là điểm đạt trung bình.

Tổng điểm bằng  = ( chất lượng * 1 + thời gian * 1 + cải tiến * 0.5 + quy định * 0.5 ) / 4

Trong một đơn vị thì bao giờ cũng có 10 % những người không được thưởng và không quá 10 % số người
đạt mức thưởng cao nhất.

Hà nội, Ngày     tháng       năm 2016

PHÒNG NHÂN SỰ

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan