Tài liệu

04 Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….QĐ/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU TÀI SẢN

Hôm nay, ngày ……. tháng …….. năm 2004, hai bên gồm có :
Bên A (Bên bàn giao) :………………………………………………………………………………
Tên doanh nghiệp : …………………………………………………………………………………..
Địa chỉ :  ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại :………………………………………………………………………………………… 
Do ông (bà) 

:………………………………….Chức vụ :………………………………làm đại diện

Bên B (Bên nhận bàn giao) 
Tên doanh nghiệp        : 
Địa chỉ văn phòng  tại : 
Điện thoại :

Fax : 

Tài khoản :
Mã số thuế :
Người nhận bào giao:………………………………………Bộ phận:………………………………
Hai bên thống nhất ký vào biên bản bàn giao và nghiệm thu trang thiết bị, cụ thể như sau:

PHẦN I/LẮP ĐẶT – BÀN GIAO:

1. TRANG THIẾT BỊ:

Bên A bàn giao cho Bên B các trang thiết bị sau :

STT

Tên 

Thiết bị

Mô tả cấu hình

Thiết bị

Số

lượng

Mô tả 

hiện trạng

Phụ 

kiện

2. Dịch vụ kèm theo:

 

background image

Thời gian bảo hành:…………………………………………………………………………………..
Hướng dẫn sử dụng đính kèm:           có                            không
Hướng dẫn sử dụng cho:………………………………………Bộ phận:……………………………
(Đã hiểu cách sử dụng, vận hành).

PHẦN II/NGHIỆM THU: 
Thời gian nghiệm thu:……………………………………………………………………………….
Ghi chú (về nội dung kiểm tra khi nghiệm thu…., ý kiến của hai bên):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Sau khi tiến hành kiểm tra lại tài sản, trang thiết bị đã được lắp đặt, hai bên nhất trí: tài sản trang thiết bị đã 
hoạt động tốt.

Đại diện bên A

Đại diện bên B 

Người được sử dụng

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ

Ngày:…………………………………………………………………………………………………..
Người giao:……………………………………………..Bộ phận:……………………………………
Người nhận:…………………………………………….Bộ phận:……………………………………

1.  Nội dung bàn giao:

STT

Tên 

Thiết bị

Mô tả cấu hình

Thiết bị

Số lượng

Mô tả 

hiện trạng

 

background image

2.  Hướng dẫn cách sử dụng:

Người bàn giao đã hướng dẫn đầy đủ cách thức sử dụng tài sản, trang thiết bị.  Người nhận tài sản/trang thiết
bị không ý kiến gì thêm.

Có hướng dẫn văn bản đính kèm: 

Không có hướng dẫn văn bản đính kèm:

Ghi chú:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Nguời giao

Người nhận

PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA

Tp.HCM, ngày …….. tháng ………. Năm 2004

Tên nhân viên : .......................................................................…….…………………
Bộ phận        : .............................................................................................................

ST

T

Nội dung yêu cầu

SL

Tình trạng hư

Lý do

Ngày hoàn

thành

               

Người yêu cầu

Trưởng bộ phận

Phòng HCNS

Giám đốc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11009
20/12/2018
6 tài liệu
0
5141
20/12/2018
4 tài liệu
0
12550
20/12/2018
3 tài liệu
0
2868
20/12/2018
3 tài liệu
0
2911
20/12/2018
6 tài liệu
0
8345
20/12/2018
1 tài liệu
0
1026
20/12/2018
4 tài liệu
0
6057
20/12/2018
1 tài liệu
0
950
20/12/2018
1 tài liệu
0
1058
20/12/2018
0 tài liệu
0
0