Tài liệu

03 Xây dựng bản đồ vị trí

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

XÂY DỰNG

BẢN ĐỒ CÁC VỊ TRÍ

background image

Đánh giá giá trị công việc

Mục tiêu 

Xác định giá trị của các vị trí công việc so với nhu cầu 
của tổ chức dựa trên một hệ tiêu chí chung

Kết quả mong đợi

hệ thang bậc các chức danh trong cùng ngành

tương quan của các chức danh khác ngành

phản ánh trong một hệ thống dạng “bản đồ”

background image

Ngạch quản lý

Ngạch nhân viên

Ngạch chuyên gia

Ngạch 

bậc

Hành 

chính

Kế 

toán

Tài 

chính

Nhân 

sự

Marke

ting

Bán 

hàng

Hệ thống 

thông tin

Sản 

xuất 

Chất 

lượng

Quản 

N/cứu 

phát 
triển

Chuyên 

gia tư 

vấn

15

QL5

RD8

TV7

14

QL4

RD7

TV6

13

TC5

NS6

MK6

BH5

HT6

SX8

CL6

QL3

RD6

TV5

12

KT6

RD5

TV4

11

HC7

KT5 

TC4

NS5

MK 5

BH4

CL5

QL2

RD4

TV3

10

HT 5

QL1

RD3

9

TC3

MK4

BH 4

SX7

CL4

RD 2

TV2

8

NS4

HT4

SX6

RD 1

7

KT4

TC2

NS3

MK3

BH3

SX5

CL3

TV1

6

HC6

BH2

HT3

SX4

CL2

5

HC5

KT3

TC1

NS2

MK2

BH1

HT2

SX3

4

HC4

KT2

NS1

MK1

SX2

CL 1

3

KT1

SX1

2

HC3

1

HC2

0

HC1

Bản đồ hệ thống chức danh

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3317
09/10/2018
8 tài liệu
0
6812
09/10/2018
7 tài liệu
0
5035
09/10/2018
0 tài liệu
0
0