Tài liệu

03 Thủ tục đăng kí hệ thống thang bảng lương

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC

 DOANH NGHIỆP VIỆT

Số:          /…./201….

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày ……... tháng……… năm 201…..

Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận …………..

Công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp Việt thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh số: 0107485935 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 06
năm 2016.
Địa chỉ: Số 128, Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số thuế: 0107485935
Điện thoại liên hệ: …………..

Thực hiện theo Nghị Định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy
định mức lương tối thiểu  vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác
xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao
động.
Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
Căn cứ các văn bản liên quan.
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp,.................................. xin
đăng   ký   mức   lương   tối   thiểu   vùng   với   Phòng   Lao   Động   -   Thương   Binh   và   Xã   hội   quận
……………..là 3.500.000 đ  kể từ ngày  …. .………… và Công ty tự xây dựng thang bảng lương
áp dụng cho toàn  thể CBCNV trong Công ty.
Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.
Xin trân trọng cảm ơn!

..................................

Nơi nhận:                                                                 
+Như kính gửi
+Lưu VT "

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9323
05/10/2018
10 tài liệu
0
14011
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
6913
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1039
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2034
05/10/2018
3 tài liệu
0
1998
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4623