Tài liệu

03 Thẻ kho văn phòng phẩm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

                                  

  Số:….TKVPP/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                        THẺ KHO VĂN PHÒNG PHẨM

     Tên văn phòng phẩm:………………………………………………………….....

      Đơn vị tính:………………………………………………………………………………

Nhập

Xuất

Ngày

Số

lượng

Đ.v sản

xuất

Nhà cung

ứng

Ghi chú

Ngày

S.lượng

Người

nhận

B.phận

Ký tên

background image

                                                                                 

                                                                                              

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3935
3 tài liệu
0
2241
3 tài liệu
0
2340
6 tài liệu
0
6904
7 tài liệu
0
8608
1 tài liệu
0
760
1 tài liệu
0
857

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
8763
20/12/2018
6 tài liệu
0
3935
20/12/2018
4 tài liệu
0
10101
20/12/2018
3 tài liệu
0
2241
20/12/2018
3 tài liệu
0
2340
20/12/2018
6 tài liệu
0
6904
20/12/2018
1 tài liệu
0
832
20/12/2018
7 tài liệu
0
8608
20/12/2018
1 tài liệu
0
760
20/12/2018
1 tài liệu
0
857
20/12/2018
0 tài liệu
0
0