Tài liệu

03 Thẻ kho văn phòng phẩm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

                                  

  Số:….TKVPP/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                        THẺ KHO VĂN PHÒNG PHẨM

     Tên văn phòng phẩm:………………………………………………………….....

      Đơn vị tính:………………………………………………………………………………

Nhập

Xuất

Ngày

Số

lượng

Đ.v sản

xuất

Nhà cung

ứng

Ghi chú

Ngày

S.lượng

Người

nhận

B.phận

Ký tên

background image

                                                                                 

                                                                                              

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5137
3 tài liệu
0
2865
3 tài liệu
0
2908
6 tài liệu
0
8339
7 tài liệu
0
10625
1 tài liệu
0
950
1 tài liệu
0
1058

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10994
20/12/2018
6 tài liệu
0
5137
20/12/2018
4 tài liệu
0
12542
20/12/2018
3 tài liệu
0
2865
20/12/2018
3 tài liệu
0
2908
20/12/2018
6 tài liệu
0
8339
20/12/2018
1 tài liệu
0
1025
20/12/2018
7 tài liệu
0
10625
20/12/2018
1 tài liệu
0
950
20/12/2018
1 tài liệu
0
1058
20/12/2018
0 tài liệu
0
0