Tài liệu

03 Quyết định thanh lý hợp đồng của Giám đốc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC

DOANH NGHIỆP VIỆT

                   Số…….QĐ2016

 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                        Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v : Thanh lý hợp đồng lao động)

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám đốc Công ty ABC;
Căn cứ Bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn sử dụng lao động do Nhà nước ban

hành và Quy chế lao động tiền lương của công ty;

Căn cứ đề nghị của các bộ phận chức năng có liên quan;

Điều 1

 

    : Thanh lý hợp đồng lao động với  Ông: Nguyễn Văn A

- Chức vụ

:  Trưởng phòng Kế hoạch

- Trình độ/Chuyên môn

:……………………

- Kể từ ngày

:  24/12/2016

Điều 2: Ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm bàn giao toàn bộ dụng cụ làm việc đã được Công

ty cấp trong thời gian làm việc (nếu có) và thanh quyết toán các khoản công nợ với các
phòng ban chức năng liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2016, Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng

Kế hoạch, các phòng ban chức năng có liên quan và Ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này.

    

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

(Ký và ghi rõ họ tên)

      

- Ban Giám đốc (để b/c)
- Như điều 3 (để t/h),
- Lưu VP.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9322
05/10/2018
10 tài liệu
0
14009
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5602
05/10/2018
10 tài liệu
0
6913
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1039
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2034
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4621