Tài liệu

03 Quyết định bổ nhiệm cán bộ

15/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số………

QĐ/2016

      CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……... tháng……… năm 201

…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(

3)

(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

............................(4)

-     Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của......................;(5)

-

Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của.....................;(6)

-

Căn cứ tờ trình đã được phê duyệt số       /TT-......, v/v bổ nhiệm cán bộ đã được
Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày       tháng      năm 200   ; (7)

-

Xét tình hình công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bổ nhiệm Ông/Bà.......... (8) giữ chức..................(9), phòng/ban............(10) thuộc

công ty/ban ....................(11), kể từ ngày ...... tháng ............ năm 200...(12)

Điều 2:

Ông/Bà..........................(13) chịu sự điều hành trực tiếp của ......................(14).

Điều 3:

Ông/Bà ..................(15); ...............(16) có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm     ./.     

Nơi nhận

 

 :

TÊN CÔNG TY(17)

Như điều 3
Ban  TGĐ (b/c)
  -  Lưu VP

CHỨC DANH(18)

(TÊN)(19)

background image

Diễn giải:
(1)-
Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong
mỗi năm, bắt đầu từ 01.
Cụ thể:                  ..........      /...............      /  QĐNS-  ..........
Trong đó:        Số thứ tự    QĐ Số năm                       Tên đv ban hành văn bản
Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:
               Số: 01/06/QĐNS-FBS.
(2)-Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.
(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.
(6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(7)-Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.
(8)-Tên người được nhận quyết định
(9)-Ghi chức vụ mà nhân sự sẽ được bổ nhiệm
(10)-Ghi phòng/ban mà nhân sự được bổ nhiệm vị trí mới(nếu có)
(11)-Ghi công ty nơi nhân sự được bổ nhiệm
(12)-Ngày tháng nhân sự được bổ nhiệm.
Ví dụ: QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn A làm Trưởng phòng Quản lý Dự án Ban Phát triển Dự án từ ngày
01/9/2005 sẽ được ghi:
Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn A giữ chức Trưởng Phòng Quản lý Dự án, thuộc Ban quản lý Dự án
kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2005.
(13)- Tên người được nhận quyết định.
(14)-Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định
(15)-Tên người được nhận quyết định
(16)-Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác, tên phòng/ban mà nhân sự sẽ nhận lương.
(17)-Tên công ty đưa ra quyết định
(18)-Chức vụ của người đưa ra quyết định.
(19)-Tên người ký quyết định

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
7 tài liệu
0
3776