Tài liệu

03 Phiếu yêu cầu đào tạo đột xuất

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…PXĐYCĐTĐX/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 

                                    PHIẾU YÊU CẦU ĐÀO TẠO ĐỘT XUẤT

Họ và tên: 
……………………………………

Chức vụ: ………….…………………

Bộ phận:   
……………………………………

Đơn vị: ………………………………

Đề xuất cử cán bộ đi học
Cá nhân tự đề xuất 

Danh sách đề cử tham gia:
………………………………………..
………………………………………..
……………………..
…………………………………………………
………..
……………………..…………………
……………………..…………………

Đào tạo:     Trong nước          Nước ngoài
Địa điểm: 
…………………………………
Thời gian: Từ: …………… 
đến……………………………………

Loại hình đào tạo:
Khóa đào tạo nghiệp vụ
Khóa đào tạo bổ sung kiến thức
Khóa đào tạo quản lý
Khóa đào tạo chuyên đề

Nguồn thông tin:                 
Quảng cáo trực tiếp            
Báo chí
Mạng Internet                
Giới thiệu

Nội dung cụ thể:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Ý kiến lãnh đạo:  ..……………..
……………………………………………
……………………………………………
………………………........
Hà nội, Ngày …… tháng …… năm …….
                     GIÁM ĐỐC

Ý kiến đề xuất:  …..
……………………………………
………………………………………..
………………………………………..
Hà nội, Ngày …… tháng …… năm….
                       NGƯỜI ĐỀ XUẤT

background image

Ý kiến phê duyệt:  ..
……………………………
……………………………………………
Hà nội, Ngày …… tháng …… năm …….
                TỔNG GIÁM ĐỐC

Ý kiến phê duyệt:  ..……………………………
……………………………………
      Hà nội, Ngày …… tháng …… năm …
              GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
633

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0