Tài liệu

03 MTCV kế toán trưởng

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bộ phận

Ban Giám đốc

Chức danh

Kế toán trưởng

Mã công việc

BOD

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc tài chính

1.Trách nhiệm :
 Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh trong hoạt  động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ
chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.

 Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định

của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

 Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế

toán quản trị.

 Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do

Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

 Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên

của Công ty.

 Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
 Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

2.Quyền hạn :
 Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc phân công kế toán

viên.

 Được  đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên,

thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty .

 Có quyền  yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu

cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.

 Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến

việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.

 Khi phát hiện việc vi phạm  pháp lệnh kế toán - thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban

giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc   xử lý thoả đáng có quyền báo cáo
HĐQT.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

3.Mối liên hệ công tác :
 Tham mưu cho Ban Giám đốc (trực  tiếp là Giám đốc tài chánh) trong công tác hoạch định

chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế - tài chánh của Công ty và
kiểm tra kiểm soát Ngân sách doanh nghiệp.

 Nhận thông tin về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán thông qua Trưởng phòng kế toán.
 Nhận thông tin về tình hình Tài chánh doanh nghiệp thông qua Trưởng Phòng Tài vụ và tạo

mối liên hệ  mật thiết, hỗ trợ giữa hai chức năng : kế toán và tài vụ.

 Báo cáo tình hình  thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của đơn

vị cho Ban Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.

 Nhận thông tin cũng như cung cấp thông tin cho cấp Trưởng phòng ban,  Phụ trách cơ sở

hoặc các cơ quan liên hệ một cách kịp thời và cẩn trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban
Giám đốc.

 Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin  kinh tế - tài chánh.
 Quan hệ với các ngành chức năng : Thuế , Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh

doanh nghiệp …

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2838
18/09/2018
5 tài liệu
0
3540
18/09/2018
3 tài liệu
0
2024
18/09/2018
10 tài liệu
0
6529
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3437
18/09/2018
5 tài liệu
0
3232
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1098
18/09/2018
4 tài liệu
0
3171
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9420
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9041
23/09/2018
10 tài liệu
0
5795
18/09/2018
10 tài liệu
0
5964
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0