Tài liệu

03 Mô tả năng lực

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

M

ã

Tên năng 

lực

Mức

Mô tả năng lực

A21

Được đào tạo cơ bản về Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ. Có khả năng duy trì các 
mối quan hệ làm việc với các đối tác trong và ngoài doanh nghiệp (đồng nghiệp, cán bộ kỹ 
thuật và cấp thấp của khách hàng, cán bộ cấp thấp của bạn hàng…). Thể hiện sự thấu 
hiểu, quan tâm, chia sẻ các vấn đề, những ý kiến và công việc của khách hàng.

A22

Được đào tạo nâng cao về Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ. Có khả năng thiết lập 
các mối quan hệ tốt đẹp, tin tưởng lẫn nhau với các đối tác trong và ngoài doanh nghiệp 
(đối tác cấp trung của khách hàng và đối tác). Thường xuyên có các hành động nhằm 
củng cố 
các mối quan hệ nhằm tăng cường hiệu quả làm việc.

A23

Hỗ trợ, hướng dẫn người khác mở rộng các mối quan hệ của họ đồng thời mở rộng các 
mối quan hệ của bản thân (với các cán bộ cấp cao của khách hàng và đối tác).  Tích cực 
tìm kiếm những mối quan hệ mang lại lợi ích cho công ty và khách hàng.

A24

Định hướng cho việc thiết lập và nuôi dưỡng các mối quan hệ hiện thời. Xác định và xây 
dựng
 những quan hệ tiềm năng (thậm chí không liên quan trực tiếp đến công việc 
kinh doanh)

 để đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. 

A31

Được đào tạo căn bản về Kỹ năng Giao tiếp Hiệu quả. Thể hiện hiểu biết về những nhu 
cầu căn bản của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của công ty. Thể hiện sự quan 
tâm 

đến khách hàng, có khả năng phối hợp với đồng nghiệp hoặc chuyển những yêu 

cầu của khách hàng đến những người có trách nhiệm, đảm bảo sự hài lòng của khách 
hàng.

A32

Được đào tạo về kỹ năng Điều tra Nhu cầu của khách hàng. Chủ động tìm hiểu, điều tra 
mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Chủ động đáp ứng yêu cầu, giải quyết phản hồi 
của khách hàng. Giúp khách hàng nhận biết những nhu cầu/mong muốn chưa được làm 
rõ của họ.

A33

Luôn 

hành động hướng tới sự thoả mãn của khách hàng. Tiên phong trong các hoạt 

động điều tra nhu cầu khách hàng. Hướng dẫn người khác nắm bắt, duy trì nhu cầu và 
mong muốn của khách hàng để gia tăng sự hài lòng của họ. 

A34

Thiết lập và truyền đạt mục tiêu của công ty hoạt động theo nhu cầu, mong muốn và sự 
hài lòng của khách hàng. Xây dựng kế hoạch và chiến lược sản phẩm dịch vụ dài hạn 
đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Xây dựng các quy trình, cơ chế để có 
thể nắm bắt hiệu quả những phản hồi và nhu cầu của khách hàng.

A51

Được đào tạo căn bản về nghiệp vụ bán hàng (Basic Effective Sales Skills). Được đào 
tạo căn bản về sản phẩm/dịch vụ
 mà công ty cung cấp và quy trình bán hàng. Biết cách 
xử lý yêu cầu mua hàng, thực hiện hiệu quả các bước trong quy trình bán hàng để bán 
được sản phẩm cho khách hàng. Doanh số ký hàng năm khoảng 100K$ - 300K$ trở 
lên

A52

Được đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bán hàng (Advanced Effective Sales Skills). 
Được đào tạo nâng cao về các sản phẩm/dịch vụ của công ty và các sản phẩm cạnh 
tranh trên thị trường. Hiểu được quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ của 
công ty, từ đó thuyết phục được họ mua sản phẩm/dịch vụ của công ty. Doanh số ký 
hàng năm khoảng 300K->500K$ trở lên. D60

A53

Hiểu rõ về các sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp. Tư vấn cho khách hàng lựa chọn 
các giải pháp khác nhau thỏa mãn nhu cầu khác nhau của họ. Có khả năng tổ chức quy 
trình bán hàng

 hiệu quả với sự tham gia của nhiều người. Hướng dẫn người khác thực 

hiện quá trình bán hàng. Quản lý được một nhóm tối thiểu 3 cán bộ, doanh số ký 
hàng năm của nhóm đạt trên 1M$ và hoàn thành 80% kế hoạch của nhóm trong 2 
năm liền

A54

Đề ra chiến lược bán hàng. Có thể nhận biết và tiếp cận các khách hàng tiềm năng. Luôn 
tìm kiếm các phương pháp mới để tiếp cận khách hàng. Quản lý một hướng kinh doanh 
có nhiều nhóm kinh doanh. Doanh số ký hàng năm của hướng từ 1.5M$ trở lên và 
hoàn thánh 80% kế hoạch của hướng kinh doanh trong 2 năm liền

A5

Kỹ năng bán 

hàng 

MÔ TẢ NĂNG LỰC

A2

Xây dựng 

quan hệ

A3

Định hướng 

khách hàng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3551
09/10/2018
8 tài liệu
0
7155
09/10/2018
4 tài liệu
0
2734
09/10/2018
0 tài liệu
0
0