Tài liệu

03 Lịch bảo trì thiết bị

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…LLBT/2016

                      CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                             Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2016

 LỊCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Stt

Tên

thiết bị

Tên

cụm

chi tiết

Kí hiệu

Mã số

tài sản

Bộ

phận

Người

sử

dụng

Tháng

Ghi chú 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

background image

GHI CHÚ :   O  : Không phải bảo trì    ;    X     : Bảo trì

Hà nội, Ngày …..tháng….năm 2016

Giám đốc 

Trưởng phòng HCNS

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3309
3 tài liệu
0
1815
3 tài liệu
0
1958
6 tài liệu
0
5901
7 tài liệu
0
7219
4 tài liệu
0
3832
1 tài liệu
0
655
1 tài liệu
0
756

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
6 tài liệu
0
3309
20/12/2018
4 tài liệu
0
8162
20/12/2018
3 tài liệu
0
1815
20/12/2018
3 tài liệu
0
1958
20/12/2018
6 tài liệu
0
5901
20/12/2018
1 tài liệu
0
715
20/12/2018
7 tài liệu
0
7219
20/12/2018
4 tài liệu
0
3832
20/12/2018
1 tài liệu
0
655
20/12/2018
1 tài liệu
0
756
20/12/2018
0 tài liệu
0
0