Tài liệu

03 Danh mục thiết bị

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHIP VIT

Ổ Ầ

Tr s: Tng 1 tòa nhà Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng - Long Biên - Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

            in thoi: 0438.533.533 - Fax: 0436.525 808 - web :verco.vn

Đ

      Số……DMTB/2016

DANH M C THI T B

STT

Tên viết tắt

Loại thiết bị

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

background image

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

background image

90
91
92
93
94
95
96
97

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3273
3 tài liệu
0
1801
6 tài liệu
0
5839
7 tài liệu
0
7146
4 tài liệu
0
3795
1 tài liệu
0
649
1 tài liệu
0
744

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
7199
20/12/2018
6 tài liệu
0
3273
20/12/2018
4 tài liệu
0
8067
20/12/2018
3 tài liệu
0
1801
20/12/2018
6 tài liệu
0
5839
20/12/2018
1 tài liệu
0
707
20/12/2018
7 tài liệu
0
7146
20/12/2018
4 tài liệu
0
3795
20/12/2018
1 tài liệu
0
649
20/12/2018
1 tài liệu
0
744
20/12/2018
0 tài liệu
0
0