Tài liệu

03 Danh mục chức danh

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

Bộ phận

Chức danh

Ghi chú

Ban TGĐ

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Nhân sự

Trưởng phòng
Cán bộ Nhân sự

Hành chính

Trưởng phòng
Nhân viên hành chính
Lễ tân
Lái xe
Tạp vụ
Thư ký trung tâm
Thư ký Tổng Giám đốc

Chất lượng

Trưởng phòng
Cán bộ đảm bảo chất lượng PQA
Cán bộ kiểm soát chất lượng SQA

Phần mềm

Cán bộ phân tích
Cán bộ thiết kế
Lập trình viên

5 mức: D0; D1; D2; và D4

Cán bộ triển khai
Cán bộ hỗ trợ
Cán bộ kiểm tra chương trình
Đội trưởng lập trình

2 mức: TL1 và TL2

Đội trưởng kiểm tra chương trình
Quản trị dự án

2 mức: PM1 và PM2

Giám đốc dự án
Phó Giám đốc Trung tâm
Giám đốc Trung tâm
Cán bộ hỗ trợ
Cán bộ quản lý cấu hình
Cán bộ triển khai phần cứng và tích hợp
Quản trị mạng

Kinh doanh

Cán bộ kinh doanh
Cán bộ hỗ trợ kinh doanh
Trưởng nhóm kinh doanh
Phó phòng kinh doanh
Trưởng phòng kinh doanh
Cán bộ PR

Kế toán

Kế toán trưởng
Kế toán viên
Thủ quỹ

DANH MỤC CHỨC DANH

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3530
09/10/2018
7 tài liệu
0
5323
09/10/2018
4 tài liệu
0
2730
09/10/2018
0 tài liệu
0
0