Tài liệu

03 Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BBH/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                             Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

Vào hồi.…….giờ……....ngày…..….tháng……năm 201…….., chúng tôi gồm:

1- Ông (bà) :

 

 Chức vụ: 

2- Ông (Bà):

 Chức vụ:

3- Ông (Bà):

 Chức vụ:

4- Ông (Bà):

 Chức vụ:

5- Ông (Bà):

 Chức vụ:

6- Ông (Bà):

 Chức vụ:

7- Ông (Bà):

 Chức vụ:

8- Ông (Bà):

 Chức vụ:

Chúng tôi cùng nhau tiến hành lập biên bản làm việc như sau

Nội dung 

Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:

Chủ trì cuộc họp:…… ………………………………………………………………...................................
Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là .................................................................................................
Nội dung cuộc họp bao gồm:
1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm tắt nội dung sự việc xảy ra.
2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.
3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp

………………………………………………………………………………………

………………………

….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

background image

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

background image

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Kết Luận

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong  hồi ….. giờ ……..phút ….ngày …….tháng…….năm 2016.

Tất cả các thành viên  đều thông qua và xác định sẽ làm việc theo đúng những nội dung trên.

Người Lập BB                                                                           Thành phần tham dự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
132

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
132