Tài liệu

03 Bảng đánh giá nhân viên công nhân trong công ty

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BĐGNV/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BANG ĐANH GIA NHÂN VIÊN

TRONG CÔNG TY 

Họ tên:  ................................................

Bộ phân:  .............................................

Chưc vụ: . ...............................

Ngay nhân viêc:  ..................

Lương khơi điêm: …......................

Lương hiên tai: ……................……..

Trinh độ học vân : ................................................................

Thâm niên Công tac : ...........................................................

Băng câp cao nhât : ........................................................

Vị trí chuyên môn : ........................................................

Câp Quan lý trưc tiêp : ......................................................................................................................................................

A. CÔNG VIÊC HIÊN TAI ĐANG THƯC HIÊN (Xêp theo thứ tự ưu tiên)

STT

CÔNG VIÊC CHINH

CÔNG VIÊC PHU

1
2
3
4
5
6
7
8

B. CÂP QUAN LÝ TRƯC TIÊP ĐANH GIA ( Điêm số tối đa là 10 điêm )

STT

ĐÔI VƠI CÔNG VIÊC

PHÂN ĐANH GIA

ĐIÊM SÔ

1

Tính phưc tap

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2

Khôi lương công viêc (sô 

giờ lam viêc trong ngay)

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

3

Tính sang tao, linh động

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4

Tính phôi hơp, tổ chưc

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

background image

5

Tinh thân trach nhiêm

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

6

Tính kỷ luât

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

7

Kêt qua đat đươc

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

8

Kinh nghiêm giai quyêt

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

9

Kỷ năng chuyên môn

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

10

Kha năng quan lý điêu hanh

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

TÔNG ĐIÊM TÔI ĐA: 100

XÊP LOAI : ....................................

     

         

GHI CHU : 

 XÊP LOAI :  XUÂT SĂC  : 81

 X 100 điêm

T.BINH  : 51

 X 60 điêm

GIOI 

: 71

 X  80 điêm 

YÊU 

: X 

50 điêm

KHÁ 

: 61

 X 70 điêm 

C. PHÂN NHÂN XET, ĐANH GIA VÀ ĐỀ XUÂT CUA CÂP QUAN LÝ 

1. Đanh gia chung:

MĂT TICH CƯC

MĂT HAN CHÊ

TRIÊN VONG

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

2. Đề xuât:

.............................................................................................................................................

background image

NGÀY

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

CHỮ KY

D. Ý KIÊN NHÂN VIÊN ĐƯƠC ĐANH GIA

NGÀY

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

CHỮ KY

E. Ý KIÊN PHONG NHÂN SƯ

NGÀY

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

CHỮ KY

F. XET DUYÊT CUA BAN TÔNG GIAM ĐÔC

NGÀY

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

CHỮ KY

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan