Tài liệu

03 Bảng đánh giá nhà cung ứng

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BĐGNCU/2016

     CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                            Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2016

                                                                 BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Tên nhà cung ứng

:……………………………………………………

Mặt hàng cung cấp

:……………………………………………………

Người liên lạc          :……………………………………………...........
Địa chỉ 

:…………............................................................... Điện thoại             

:

……………………….Fax…………...………….

S
T
T

TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG THU

THẬP

ĐIỂM

TRỌNG

SỐ

ĐIỂM*

HSỐ

1 Chất lượng sản phẩm

4

2 Thời gian giao hàng

4

3 Giá bán

4

4 Phương thức thanh toán

2

5 Phương thức giao hàng 

1

6 Sự phản hồi đối với những 

sự cố phát sinh

1

7 Thời hạn đã giao dịch 

1

8 Quy mô sản xuất

1

9 Số lượng hàgn hóa tối đa đáp

ứng yêu cầu công ty 

1

Tổng cộng

19

Điểm Trung bình = (Tổng điểm * hệ số ) / tổng hệ số = 

Chọn

 

            Không chọn 

    

                                           Hà nội, ngày…tháng...năm 2016

 Giám Đốc

  Trưởng phòng

                   Người đánh giá

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5120
3 tài liệu
0
2860
3 tài liệu
0
2889
6 tài liệu
0
8310
7 tài liệu
0
10586
4 tài liệu
0
6025
1 tài liệu
0
947
1 tài liệu
0
1056

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
10960
20/12/2018
6 tài liệu
0
5120
20/12/2018
3 tài liệu
0
2860
20/12/2018
3 tài liệu
0
2889
20/12/2018
6 tài liệu
0
8310
20/12/2018
1 tài liệu
0
1018
20/12/2018
7 tài liệu
0
10586
20/12/2018
4 tài liệu
0
6025
20/12/2018
1 tài liệu
0
947
20/12/2018
1 tài liệu
0
1056
20/12/2018
0 tài liệu
0
0