Tài liệu

02 Xây dựng bản mô tả công việc

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

XÂY DỰNG 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

background image

Bản mô tả công việc và vị trí công việc

Bản mô tả thông tin về một vị trí công việc

Phân biệt giữa “chức danh công việc” (hay “vị 

trí”) và “cá nhân” đảm nhận chức danh công 

việc.

Chức danh

Công việc

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Chức danh

Công việc

Chức danh

Công việc

background image

Bản mô tả công việc

Thông tin liên quan tới “chức danh công việc”:

Không có chuẩn nhất định. Thông thường bao 
gồm:

Tên chức danh, phòng ban và nơi làm việc

Cách thức phối hợp và báo cáo

Mục tiêu công việc 

Các chức năng và nhiệm vụ

Những yêu cầu năng lực để thực hiện được nhiệm vụ

Các thông tin hữu ích khác cho người nhận việc và 
ng

ười quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3567
09/10/2018
8 tài liệu
0
7176
09/10/2018
7 tài liệu
0
5346
09/10/2018
0 tài liệu
0
0