Tài liệu

02 Tờ trình bổ nhiệm

15/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…TR/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                            Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

Kính gửi: ……………………….

-Căn cứ vào....................
-Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.
......................................đề nghị tiến hành việc bổ nhiệm đối với cán bộ sau:
I- Đề nghị bổ nhiệm

ĐVT: 1.000

TT

Họ và tên

(1)

Đơn vị(2)

Vị trí công tác(3)

Thu nhập(4)

Hiện

nay

Nơi đề

nghị đến

Hiện nay

Đề xuất

bổ nhiệm

Hiện tại

Đề xuất

01

Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng

02

Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng

II-Lý do bổ nhiệm
.01-...........................................................................................................................................................
.02-...........................................................................................................................................................
III-Mô tả quá trình công tác của cán bộ được bổ nhiệm:
.01-...........................................................................................................................................................
 02-...........................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Trân trọng./.     
  

Ban Tổng Giám

đốc

Ban Tài chính

Ban NL-HT

Giám đốc đơn vị

Phòng HC-NS (đơn

vị)

      

                   

background image

Diễn giải:

Phần I:
(1)-Ghi rõ họ tên cán bộ được đề xuất bổ nhiệm
(2)-Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác và phòng/ban nơi cán bộ được đề xuất chuyển đến.
(3)-Vị trí công tác hiện tại đang có và vị trí công tác đề xuất bổ nhiệm vào
(4)-Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề xuất bổ nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ 
nhiệm mới.
Phần II:
-Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất bổ nhiệm cán bộ.
Phần III:
-Ghi rõ quá trình công tác của các bộ được đề xuất tại GG, và những kinh nghiệm với vị trí công tác mới mà cán 
bộ được đề nghị bổ nhiệm đã trải qua.

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
7 tài liệu
0
3511