Tài liệu

02 Sổ cấp phát văn phòng phẩm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…SCPVPP/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                         SỔ CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

Stt Loại Vpp

Quy cách đơn 
vị

Số lượng

Ngày nhận

Người nhận Bộ phận

Ký tên

                                                                                                                               
                                                                                                                                      Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3422
3 tài liệu
0
1900
3 tài liệu
0
2029
6 tài liệu
0
6127
7 tài liệu
0
7548
1 tài liệu
0
663
1 tài liệu
0
767

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
7567
20/12/2018
6 tài liệu
0
3422
20/12/2018
4 tài liệu
0
8639
20/12/2018
3 tài liệu
0
1900
20/12/2018
3 tài liệu
0
2029
20/12/2018
6 tài liệu
0
6127
20/12/2018
1 tài liệu
0
723
20/12/2018
7 tài liệu
0
7548
20/12/2018
1 tài liệu
0
663
20/12/2018
1 tài liệu
0
767
20/12/2018
0 tài liệu
0
0