Tài liệu

02 Sổ cấp phát văn phòng phẩm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…SCPVPP/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                         SỔ CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

Stt Loại Vpp

Quy cách đơn 
vị

Số lượng

Ngày nhận

Người nhận Bộ phận

Ký tên

                                                                                                                               
                                                                                                                                      Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
4509
3 tài liệu
0
2517
3 tài liệu
0
2614
6 tài liệu
0
7570
7 tài liệu
0
9495
1 tài liệu
0
842
1 tài liệu
0
957

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
9839
20/12/2018
6 tài liệu
0
4509
20/12/2018
4 tài liệu
0
11291
20/12/2018
3 tài liệu
0
2517
20/12/2018
3 tài liệu
0
2614
20/12/2018
6 tài liệu
0
7570
20/12/2018
1 tài liệu
0
923
20/12/2018
7 tài liệu
0
9495
20/12/2018
1 tài liệu
0
842
20/12/2018
1 tài liệu
0
957
20/12/2018
0 tài liệu
0
0