Tài liệu

02 Sổ cấp phát văn phòng phẩm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…SCPVPP/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                         SỔ CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

Stt Loại Vpp

Quy cách đơn 
vị

Số lượng

Ngày nhận

Người nhận Bộ phận

Ký tên

                                                                                                                               
                                                                                                                                      Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3950
3 tài liệu
0
2243
3 tài liệu
0
2345
6 tài liệu
0
6912
7 tài liệu
0
8613
1 tài liệu
0
761
1 tài liệu
0
859

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
8775
20/12/2018
6 tài liệu
0
3950
20/12/2018
4 tài liệu
0
10114
20/12/2018
3 tài liệu
0
2243
20/12/2018
3 tài liệu
0
2345
20/12/2018
6 tài liệu
0
6912
20/12/2018
1 tài liệu
0
833
20/12/2018
7 tài liệu
0
8613
20/12/2018
1 tài liệu
0
761
20/12/2018
1 tài liệu
0
859
20/12/2018
0 tài liệu
0
0