Tài liệu

02 Sổ cấp phát văn phòng phẩm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…SCPVPP/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                                                         SỔ CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM

Stt Loại Vpp

Quy cách đơn 
vị

Số lượng

Ngày nhận

Người nhận Bộ phận

Ký tên

                                                                                                                               
                                                                                                                                      Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5193
3 tài liệu
0
2887
3 tài liệu
0
2940
6 tài liệu
0
8394
7 tài liệu
0
10703
1 tài liệu
0
961
1 tài liệu
0
1066

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11110
20/12/2018
6 tài liệu
0
5193
20/12/2018
4 tài liệu
0
12654
20/12/2018
3 tài liệu
0
2887
20/12/2018
3 tài liệu
0
2940
20/12/2018
6 tài liệu
0
8394
20/12/2018
1 tài liệu
0
1033
20/12/2018
7 tài liệu
0
10703
20/12/2018
1 tài liệu
0
961
20/12/2018
1 tài liệu
0
1066
20/12/2018
0 tài liệu
0
0