Tài liệu

02 Quyết định tiếp nhận thử việc

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 Số:…QĐ/2017

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3)

                                               (V/v: tiếp nhận  thử việc)

............................(4)

-     Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của......................;(5)
Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của.....................;(6)
Căn cứ tờ trình số       /TT-...., đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt  ngày

tháng     năm       ,v/v tiếp nhận thử việc ;(7)

Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Tiếp   nhận   Ông/Bà..........(8)   vào   thử   việc   tại   Phòng........................

(9)thuộc .......................(10), vị trí ....................(11), thời gian thử việc 02 tháng, kể từ
ngày ...... tháng ....... năm 20....(12)

Điều 2:

Ông/Bà..........................(13)chịu sự quản lý trực tiếp của ................... ....(14)

Điều 3:

Ông/Bà ..................(15); .................(16);Ban Nhân lực Hệ thống; Ban Tài chính có
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm      ./.     

Nơi nhận

 

 :

TÊN CÔNG TY(17)

Như điều 3
Ban TGĐ (b/c)

  -  Lưu VP

CHỨC DANH(18)

(TÊN)(19)

 

background image

Diễn giải:
(1)-
Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong
mỗi năm, bắt đầu từ 01.
Cụ thể:                  ..........      /...............      /  QĐNS-  ..........
Trong đó:        Số thứ tự    QĐ Số năm                       Tên đv ban hành văn bản
Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:
               Số: 01/06/QĐNS-FBS.
(2)-Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.
(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.
(6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.
(7)-Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.
(8)-Tên người được nhận quyết định
(9)-Nơi người được nhận quyết định làm việc
(10)-Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc
(11)-Vị trí mà người được nhận quyết định công tác
(12)-Ngày tháng nhân sự được tiếp nhận.
(13)- Tên người được nhận quyết định.
(14)-Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định
(15)-Tên người được nhận quyết định
(16)-Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác; tên phòng/ban mà nhân sự sẽ nhận lương.
(17)-Tên công ty đưa ra quyết định
(18)-Chức vụ của người đưa ra quyết định.
(19)-Tên người ký quyết định.

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9376
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5641
05/10/2018
10 tài liệu
0
6954
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1045
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2049
05/10/2018
3 tài liệu
0
2006
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4663