Tài liệu

02 Quy chế khen thưởng

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…QCKT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                             Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY CHẾ KHEN THƯỞNG

 Điều 33: Khen thưởng

 Thưởng bao gồm thưởng theo đánh giá xếp loại, và thưởng nóng đột xuất, thưởng thường xuyên và

thưởng sáng kiến sáng tạo, tiết kiệm  theo quy chế công ty. NLĐ có trách nhiệm phải thực hiện các
nghĩa vụ về thuế( nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó:
Đối với thưởng thường xuyên theo tháng, quý năm như sau: 
Theo bảng đánh giá hàng tháng của công ty( mẫu đi kèm). Nếu nhân viên xếp loại A sẽ được thưởng
như sau:
Vị trí nhân viên

TTX  theo tháng

TTX theo quý

TTX theo năm

Trưởng phòng

500.000

800.000

1.300.000

Phó phòng

400.000

700.000

1.200.000

Tổ trưởng, quản đốc 300.000

600.000

1.100.000

Nhân viên

200.000

500.000

1.000.000

Theo quý: 

-

Nếu xếp loại A:  Thưởng theo quy chế công ty quy định

-

Nếu xếp loại B: Yêu cầu cố gắng khuyến khích

-

Nếu xếp loại C: Viết cam kết sửa đổi vào quý tiếp theo

-

Nếu xếp loại D: cho nghỉ việc. 

Theo năm:

-

Nếu 1 năm xếp loại A: Nhận giấy khen xuất sắc của công ty

-

Nếu 1 năm xếp loại B: Nhận giấy khen hoàn thành công việc được giao

-

Nếu 1 năm xếp loại C: Nhận giấy khiển trách từ công ty

-

Nếu 1 năm xếp loại D: cho nghỉ việc. 

-

Điều 34: Khen thưởng đột xuất

1.Tiêu chuẩn khen thưởng: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu nhân viên đạt được thành tích

trong những trường hợp sau thì được xem xét khen thưởng: 
-Phát hiện, ngăn ngừa, dập tắt hoả hoạn xảy ra tại địa điểm làm việc. 
-Phát hiện bất kỳ một vấn đề nghiêm trọng nào có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn, tài sản
… của đồng nghiệp và khách hàng trước khi hậu quả xấu xảy ra mà nhờ đó tránh được thiệt hại. 

  -Phát hiện ra bất kỳ một vấn đề nghiêm trọng nào có ảnh hưởng xấu đến Công ty (có bằng chứng) mà

nhờ đó Công ty có thể sửa đổi và tránh được thiệt hại. 
-Có thư khen ngợi của khách hàng. 
-Cải tiến các hoạt động kinh doanh của Công ty bằng các sáng kiến hay đề xuất mang đến lợi nhuận
thiết thực. 
-Được công nhận là gương điển hình (nhân viên giỏi, xuất sắc) trong tháng, quý, năm.
-Các thành tích đặc biệt khác. 
2.Thủ tục khen thưởng: Để đảm bảo khen thưởng đúng người đúng việc, những tài liệu cần được
cung cấp bao gồm: 
-Bản tường trình hoặc biên bản sự việc của nhân viên 

background image

-Báo cáo của Trưởng Phòng hoặc Quản lý trực tiếp 
-Xác nhận của khách hàng, của nhân chứng hoặc người có liên quan .
-Thư khen ngợi (nếu có).
Dựa trên từng trường hợp cụ thể, Phòng Nhân sự sẽ tập hợp hồ sơ và trình Ban Giám đốc xem xét và
quyết định về hình thức khen thưởng (thư khen ngợi, quà tặng, tăng lương, hoặc tiền mặt) không quá
3 ngày làm việc kể từ khi có đề xuất và công ty sẽ trả lời trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được
đề xuất

Điều 35. Thưởng tháng lương thứ 13
Tuỳ thuộc vào tình hình hoạt động và lợi nhuận của Công ty sau một năm cũng như căn cứ vào kết
quả thực hiện công việc, thành tích làm việc của nhân viên để xem xét khen thưởng.
Điều 36. Cơ chế thưởng, cách tính thưởng
Thưởng bao gồm thưởng theo đánh giá xếp loại, và thưởng nóng đột xuất, thưởng thường xuyên và
thưởng sáng kiến sáng tạo, tiết kiệm  theo quy chế công ty. NLĐ có trách nhiệm phải thực hiện các
nghĩa vụ về thuế( nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó:

Thưởng xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Theo bảng đánh giá hàng tháng của công ty( mẫu đi kèm). Nếu nhân viên xếp loại A sẽ được thưởng
như sau:
Vị trí nhân viên

TTX  theo tháng

TTX theo quý

TTX theo năm

Trưởng phòng

500.000

800.000

1.300.000

Phó phòng

400.000

700.000

1.200.000

Tổ trưởng, quản đốc 300.000

600.000

1.100.000

Nhân viên

200.000

500.000

1.000.000

Theo quý: 

-

Nếu xếp loại A:  Thưởng theo quy chế công ty quy định

-

Nếu xếp loại B: Yêu cầu cố gắng khuyến khích

-

Nếu xếp loại C: Viết cam kết sửa đổi vào quý tiếp theo

-

Nếu xếp loại D: cho nghỉ việc. 

Theo năm:

-

Nếu 1 năm xếp loại A: Nhận giấy khen xuất sắc của công ty

-

Nếu 1 năm xếp loại B: Nhận giấy khen hoàn thành công việc được giao

-

Nếu 1 năm xếp loại C: Nhận giấy khiển trách từ công ty

-

Nếu 1 năm xếp loại D: cho nghỉ việc. 

-

Đối với hình thức thưởng nóng: 

Bộ phận

Căn cứ thưởng

Mức thưởng

Trích nộp quỹ lợn

vàng của  công

ty( heo): 5%

Sản xuất

Đạt   sản   lượng
khoán 

5.000 đồng/tấn

Kinh doanh

Đạt doanh số khoán 5.000 đồng/tấn

Sản xuất

Vượt sản lượng

Công   ty   sẽ   tính   toán
hiệu   quả,   lợi   nhuận
sau khi trừ đi các chi
phí   và   có   quyết   định
cụ thể

Kinh doanh

Vượt   doanh   số
khoán

Công   ty   sẽ   tính   toán
hiệu   quả,   lợi   nhuận

background image

sau khi trừ đi các chi
phí   và   chia   đôi   50%
dành cho các bộ phận

Các phòng ban

khác(KTTC,HCNS…

)

Đạt   sản   lượng   và
doanh số khoán

2.000 đồng/tấn.

Vượt   sản   lượng,
doanh số khoán

Công   ty   sẽ   tính   toán
hiệu   quả,   lợi   nhuận
sau khi trừ đi các chi
phí   và   có   quyết   định
cụ thể.

Đối với thưởng sáng kiến tiết kiệm, sáng kiến mới: 

-

Cơ sở tính thưởng: Sáng kiến tiết kiệm, sáng kiến mới phải Hội Đồng thi đua công ty  chấp
thuận, xét duyệt và áp dụng đạt hiệu quả mang đến lợi ích,lợi nhuận,  tiết kiệm chi phí hoạt
động hoặc quản lý của công ty.

-

Mức thưởng:

Sáng kiến

Mức thưởng

Ghi chú

Sáng kiến tiết kiệm  Thưởng 50% phần chênh lệch/tháng cơ

sở so với hiện tại

Trích nộp quỹ chung công

ty( heo): 5%

Sáng kiến mới

Thưởng 50% lợi nhuận thu được sau
khi áp dụng sáng kiến

Thưởng lương tháng 13

Thời gian ghi nhận lương tháng 13 áp dụng cho nhân viên làm việc có hợp đồng chính thức và
có thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên theo quy chế và được tính như sau: 

Lương tháng tháng 13= 

(Tổng thu nhập T1+ T2+……………T12) 

x % xếp loại

                                                   12 tháng

  

Trong đó:  Nếu xếp loại A: 100%

                   Nếu xếp loại B: 50%
                   Nếu xếp loại C: 0%
                 Nếu xếp loại D: Phạt 1 tháng lương và cho nghỉ việc

VD:   Thưởng=   500,000đ(   loại   A)+   6.700.000đ(5.000   đồng   *   2.700   tấn   *50%)+
3.200.000đ( 10% * 0.75lit * 400km* 13 chuyến* 12.636đ *50%)= 10.400.000đ

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9323
05/10/2018
10 tài liệu
0
14011
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
6913
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1039
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2034
05/10/2018
3 tài liệu
0
1998
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4623