Tài liệu

02 Phiếu yêu cầu tuyển dụng

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT    
                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn
Số:……………

                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

                                                                                                          

PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

                             

 (RECRUITMENT REQUESTING FORM)

(Áp dụng cho vị trí cao cấp, nhân viên văn phòng và phân xưởng – Apply  for Senior, Office Staff and Workshop Applicants) 

I- YÊU CẦU CHUNG (General Requirements)

Phòng ban/ Bộ phận (Dept/Sec):

Trình độ học vấn (Education Level):

 12/12 (High School)

 Trung cấp (Middle Level School)

 Cao đẳng (College)

 Đại học (University)

 Trên đại học (Postgraduate)

Vị trí tuyển dụng (Position):

Giới tính (Sex):   Nam (Male)   

 Nữ (Female)

Tuổi (Age):

Ngoại hình (Appearance):  Cần (Necessary)

 Tương đối (Uncertain)

 Không cần (Unnecessary)

Kinh nghiệm làm việc (Working Experience):

 Dưới 1 năm (Under 1 year)

 Từ 1 đến dưới 2 năm (From 1 to 2 years)

 Từ 2 đến dưới 3 năm (From 2 to 3 years)

 Từ 3 đến 5 năm (From 3 to 5 years)

 Trên 5 năm (Over 5 years)

 Không cần (Unnecessary)

CHUYÊN MÔN (Specialities):

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN (Description of Basic Work):

II- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG (Skill Requirements)

1/ Trình độ ngoại ngữ (Lanaguage Skills):

+ Tiếng Anh (English) :   Level A          Level B 

 Level C  Unnecessary

+ Tiếng Pháp (Frech) :   Level A          Level B 

 Level C  Unnecessary

+ Tiếng Hoa (Chinese) :   Level A          Level B 

 Level C  Unnecessary

+ Khác (Others)_____ :   Level A          Level B 

 Level C  Unnecessary

2/ Trình độ vi tính (Computer Skills):

3/ Lập kế hoạch (Planning):

background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT    
                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn
Số:……………

                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

 Word 

 Powerpoint

 Excel 

 Internet

 Access 

 Solomon

 Khác (Others): ________________________

 Tuần (Weekly) 

 Năm (Yearly)

 Tháng (Monthly)

 Trên 01 năm (Over yearly)

 Qúy (Quarterly)

4/ Tính sáng tạo (Creative):
 Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi công việc.

(Create improvements in  field of operations)

 Tạo ra những cải tiến nhỏ trong phạm vi của bộ phận

(Create improvements in field of department)

 Tạo ra những kiểu dáng sản phẩm mới cho Công ty

(Create new styles/models of product)

 Tạo ra nhãn hiệu, bao bì có sức thu hút

(Create attractive trade mark, brand name, packages)

 Tạo ra những sản phẩm mới cho Công ty

(Create new products)

 Có những ý tưởng mới về loại hình kinh doanh, quản lý

(Initiate new ideas of business, management type)

5/ Hiểu biết (Comprehensive):
 Hiểu rõ các mệnh lệnh, chỉ thị liên quan đến công việc

(Understand clearly orders, instructions of working)

 Hiểu rõ các kế hoạch làm việc của nhóm hoặc bộ phận

(Understand clearly working plans of group or dept.)

 Có thể nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc

(Understand, update information of working)

6/ Khả năng giải quyết công việc(Ability  to solve problem):
 Công việc cần giải quyết nhanh chóng, chính xác

(Solve the work quickly, accurately)

 Công việc cần giải quyết cẩn thận, tỷ mỉ

(Solve the work carefully, in detailed)

 Công việc cần giải quyết trong thời  hạn được quy định

(Solve the work in the time-limit)

7/ Khả năng phán quyết (Ability to make decision):
 Công việc không cần phán quyết 

(Unnecessary to make decision)

 Khi có các hướng dẫn/ chỉ thị chung cần đưa ra các quyết 
định tác động đến kết quả làm việc của bộ phận/ Công ty

(Ability to make decision that can impact on the results of 

sec./company)

8/ Khả năng thuyết phục (Ability to pursuade) :
 Không cần thuyết phục người khác

(Unnecessary to pursuade others)

 Cần thuyết phục các thành viên trong nhóm/ bộ phận

(Need to persuade other members in group/sec.)

 Cần thuyết phục số lượng khách hàng khó tính

(Need to persuade amount of fastidious customers)

 Cần thuyết phục cấp dưới hoặc số lượng lớn công nhân

(Need to persuade juniors or amount of workers)

9/ Năng lực lãnh đạo (Ability to lead):
 Không cần (Unnecessary)
 Lãnh đạo một nhóm (Lead one group)
 Lãnh đạo một phòng ban/ bộ phận (Lead one Dept./Se.c)
 Lãnh đạo trên 300 người (Lead over 300 staffs)
 Lãnh đạo một Công ty (Lead a company)

III- SỨC KHỎE (Health)

 Cần thể hình (Body):    Cao (Height):______________ m;  Nặng (Weight):______________ kg
 Cần sức lực đặc biệt (Special Strength Requirement)
 Sức khỏe đủ đảm bảo cho công việc (Physical fitness for working)
 Không cận thị (Bright eyes – not being myopic)

IV- GIAO TIẾP (Communication)

 Không cần giao tiếp với bên ngoài  Cần giao tiếp với nhiều người trong Công ty

(Unnecessary to communicate outside)

(Need to communicate with many people in company)

 Cần giao tiếp với khách hàng trong và ngoài nước 

 Cần tiếp xúc với các cơ quan báo đài, truyền thông

(Need to communicate with local and foreign customers)

(Need to contact with media)

 Cần tiếp xúc với các cấp chính quyền địa phương, trung ương

(Need to contact with local and central authorities)

Ghi chú (Notes):  

- Anh/ chị điền trực tiếp trên mẫu form (Fill directly on the form)
- Chọn và đánh dấu (x) vào ô tương ứng (Choose and cross in correclative boxes)

background image

VERCO.JSC                                 CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT    
                                                 Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
                                                      Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn
Số:……………

                                   Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Ngày (Date) ____ tháng ____ năm 20…

Trưởng bộ phận/ phòng ban

(Chief of Dept/Sec)

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5365