Tài liệu

02 Phiếu đánh giá cá nhân

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

(Áp dụng CB- Nhân viên hưởng lương thời gian)

Họ và tên: Phạm Thị Phương

Kỳ đanh gia: Tuần 2 thang 
9/2016

Chưc vụ:  Quản trị viên kiêm trợ lí

Thuôc bô phân:     HCNS    

STT

Nôi dung đanh

gia

Diễn giải

Đánh Giá- Nhận Xét

Chỉ Số

Đ Tự Đánh Giá

Trưởng

BP

Đ/giá

Ghi Chú

I

Chỉ tiêu điểm chuẩn chung

Đi làm đúng giờ quy định

1

Đeo thẻ đúng quy định (nếu có)

5

Đi làm đủ ngày công theo quyết định
của công ty

1

Vệ   sinh   chỗ   làm   việc   cá   nhân   gọn
gàng, sạch sẽ

5

Mặc đồng phục đúng quy định

5

Cư xử có văn hoá trong công ty

5

Không làm việc riêng trong giờ làm
việc

5

Không dùng điện thoại vào việc riêng 1
Có  ý  thức  sử  dụng  dụng  cụ  ,   VPP
đúng quy cách và tiết kiệm

5

Tham   dự   đầy   đủ   và   đúng   giờ   các
cuộc họp,  các cuộc tổ chức tập thể
của công ty  

5

Thực hiện nghiêm túc các quy định
về thủ tục hành chính như nghỉ làm
thì phải có giấy xin phép, đi CV thì
phải   thông   báo   và   đăng   ký   vào   sổ
nhật ký công tác v.v…..

5

background image

Giữ gìn đoàn kết nội bộ

1

Hoàn thành công việc đúng tiến độ và
đạt y/c chất lượng

1

Tuân   thủ   mệnh   lệnh   của   cấp   trên
trong phạm vi yêu cầu công việc 

1

Tổng chỉ tiêu điểm chuẩn

1

Thang điểm trừ

chung

Đi làm không đúng giờ qui định

2

Không   đeo   thẻ   đúng   qui   định   (nếu
có)

1

Không mặc đồng phục đúng qui định

1

Không giữ vệ sinh nơi làm việc gọn
gàng

1

Dùng điện thoại vào việc riêng

1

Cư xử thiếu văn hoá trong Công ty

1

Gây mất đoàn kết nội bộ

1

Nộp báo cáo hàng tháng không đúng
thời hạn

5

Không đi làm đủ ngày công theo quy
định

2

Không thực hiện các công việc theo
đúng quy định và quy trình

5

Không vệ sinh văn phòng sạch sẽ

2

Để thất lạc chứng từ , công văn v.v.... 5

Để mất mát tài sản của công ty

5

Để   hệ   thống   mạng,   máy   tính,   điện
thoại hỏng hóc, không p/v cho công
việc được

2

Quản lý công văn đi, công văn đến và
các  văn   bản   lưu   hành   trong   nội  bộ
công ty Quản lý con dấu của công ty

5

background image

Thang điểm cộng công việc

chuyên môn

Quản lý nhân sự và hồ sơ nhân sự
CBCNV   trong   công   ty   trên   phần
mềm và lưu trữu bản cứng

5

Upload   bản   mô   tả   công   việc   hàng
ngày cho mọi người

5

Lập kế hoạch tài chính hàng tuần

5

Lập kế hoạch tài chính hàng tháng

5

Xây dựng tối thiểu 2 quy trình làm
việc

1

Tính lương

5

Tiếp nhận thông tin từ cổ đông, đối
tác, nhân viên lên Giám đốc

5

Kết hợp với kế toán tính lương

5

Chấm công, theo dõi chấm công và
tổng hợp ngày công, tính lương cho
nhân viên toàn công ty

5

Theo   dõi,   giám   sát   các   trường   hợp
CBCNV   nghỉ   phép,   nghỉ   không
lương, nghỉ chế độ.

5

Giải   quyết   các   thắc   mắc   về   lương,
tiền thưởng, các chế độ phúc lợi khác
cho nhân viên công ty.

5

Xây  dựng  các mẫu  biểu  ,  hệ thống
văn   bản   nội   bộ   như:   phiếu  đê   xuất
mua văn phòng phẩm, phiếu yêu cầu
tuyển dụng…

5

Thực hiện các kế hoạch họp cố định
của   công   ty;   phối   hợp,   hỗ   trợ   việc
thực   hiện   các   kế   hoạch   của   từng
phòng ban( lịch tiếp khách, lịch gặp

5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan