Tài liệu

02 Phân công kiểm kê

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

                                                  CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHIP VIT

Ổ Ầ

Tr s : Tng 1 tòa Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng - Long Biên - Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

     in thoi : 0438. 533 533 - Fax: 0436525808 - web : verco.vn

Đ

                               Hà ni, ngày… tháng… nm 2016

ă

           S……BKMMTBTS/2016

PHÂN CÔNG KIỂM KÊ

Tổ

Khu vực kiểm kê

Chỉ đạo

Ghi chép, Tổng hợp

Giám định

Giám sát

Đại diện bộ phận sử dụng

Ng ời lập

ư

background image

                                                  CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHIP VIT

Ổ Ầ

Tr s : Tng 1 tòa Sunrise Bulding 2, KT Sài  ng - Long Biên - Hà Ni

ụở ầ

Đ

Đồ

     in thoi : 0438. 533 533 - Fax: 0436525808 - web : verco.vn

Đ

                               Hà ni, ngày… tháng… nm 2016

ă

PHÂN CÔNG KIỂM KÊ

Ghi chú

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5193
3 tài liệu
0
2887
6 tài liệu
0
8393
7 tài liệu
0
10703
4 tài liệu
0
6124
1 tài liệu
0
960
1 tài liệu
0
1066

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11110
20/12/2018
6 tài liệu
0
5193
20/12/2018
4 tài liệu
0
12654
20/12/2018
3 tài liệu
0
2887
20/12/2018
6 tài liệu
0
8393
20/12/2018
1 tài liệu
0
1033
20/12/2018
7 tài liệu
0
10703
20/12/2018
4 tài liệu
0
6124
20/12/2018
1 tài liệu
0
960
20/12/2018
1 tài liệu
0
1066
20/12/2018
0 tài liệu
0
0