Tài liệu

02 MTCV giám đốc tài chính

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Bộ phận

Ban Giám đốc

Chức danh

Giám đốc tài chính

Mã công việc

BOD

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc công ty

1.Trách nhiệm :
- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận

diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.

- Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
- Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện

tài chính.

- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm

đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

- Thiết lập cơ cấu tư bản của Doanh nghiệp.
- Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn

tài chính cho Doanh nghiệp.

- Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
- Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử

dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp

nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn
hạn. 

- Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, Phòng Kế

toán, Phòng Tài vụ, Phòng Xuất Nhập khẩu và các Chuyên viên kiểm
toán, ngân quỹ … trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty, đồng
thời cam kết:

- Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của các Đơn vị Sản xuất, Phòng

Sản xuất và Phòng Kinh Doanh – Tiếp thị trên cơ sở bảo toàn và phát

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

triển   vốn   hoạt   động   đồng   thời   cam   kết   nguyên   tắc   đảm   bảo   CHẤT
LƯỢNG SẢN PHẨM và hiệu quả cuối cùng.

- Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực

hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm
không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.

- Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám

đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công
ty.

- Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt.

2.2Quyền hạn :

- Ký duyệt các văn bản Kế hoạch tài chính – Ngân sách và những quy định

về quản lý tài chính –ngân sách.

- Xem xét và trình Giám đốc phê duyệt các ĐĐH và Hợp đồng SXKD về

năng lực tài chính của Công ty.

- Xem xét và phê duyệt chi tiêu tài chính – ngân sách đối với mọi hoạt

động của Công ty trên cơ sở quản lý kế hoạch và định mức tài chính được
quy định cho từng đối tượng theo nguyên tắc đảm bảo CLSP và hiệu quả
cuối cùng.

- Yêu cầu các Giám đốc Xí nghiệp phụ trách nhiệm vụ kế hoạch Tài chính

– Ngân sách Yêu cầu các Giám đốc Xí nghiệp hay Phụ trách các Đơn vị
sản xuất kinh doanh, các Trưởng Phòng, Ban liên quan thực hiện Mục
tiêu, Chính sách của Công ty, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và
nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách đã được Tổng Giám đốc phê duyệt.
Đồng thời, yêu cầu báo cáo công việc của mỗi Đơn vị khi cần thiết.

- Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách

nhiệm.

- Xem xét kiểm tra và trình Giám đốc phê duyệt các Báo cáo Tài chính –

Ngân sách theo Pháp lệnh Kế toán –Thống kê quy định.

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2859
18/09/2018
5 tài liệu
0
3545
18/09/2018
3 tài liệu
0
2028
18/09/2018
10 tài liệu
0
6544
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3444
18/09/2018
5 tài liệu
0
3236
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3182
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9444
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9058
23/09/2018
10 tài liệu
0
5808
18/09/2018
10 tài liệu
0
5973
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0