Tài liệu

02 Hướng dẫn hồ sơ đối chiếu thu BHXH

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

           Số:….

HD

/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

       Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

     Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HƯỚNG DẪN

HỒ SƠ ĐỐI CHIẾU THU BHXH

 
II/- ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐàĐĂNG KÝ.

1. Hàng tháng nếu không thay đổi thì không lập, trường hợp có phát sinh đơn vị lập:

- Mẫu 02a-TBH (3 bản): Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT.
- Mẫu 03a-TBH (3 bản): Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT.
2. Các loại mẫu khác:

- Mẫu số 01- TBH: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.
- Mẫu 03b-TBH: Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ BHXH, BHYT.

 
III/- MỘT SỐ CHÚ Ý KHI LẬP BIỂU MẪU.

1. Mẫu 02a-TBH (3 bản)Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT.
- Biểu 02-TBH dùng để bổ sung danh sách những người lao động tham gia BHXH, BHYT mới so với danh

sách lao động tháng trước của đơn vị. 

- Khi người lao động tăng mới thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (kể cả những người đã tham

gia trước đó nhưng ngừng đóng 1 thời gian nay tham gia trở lại): đơn vị lập biểu 02a-TBH (03 bản) gửi cơ quan
BHXH trước ngày 20 của tháng, kèm theo hồ sơ gốc: HĐLĐ, quyết định tuyển dụng…

- Đối với người lao động vào làm việc từ sau ngày 16 trong tháng, đơn vị kê khai vào “Danh sách lao động

tham gia BHXH, BHYT” để bổ sung vào danh sách của tháng sau.

- Người lao động đã làm việc nhưng đơn vị chưa khai báo nay phải truy nộp thì thì cột Từ tháng là thời

gian người lao động bắt đầu ký HĐLĐ chính thức với đơn vị.

2. Mẫu 03a-TBH (3 bản): Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT.
- Biểu 03a-TBH dùng để kê khai tình hình biến động giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, biến động về

tiền lương đóng BHXH, BHYT của người lao động so với tháng trước hoặc điều chỉnh những sai sót về tiền
lương đóng BHXH, BHYT của thời kỳ trước.

- Khi có biến động về lao động, tiền lương đóng BHXH, BHYT hoặc phát hiện những sai sót trên đây, đơn

vị lập biểu 03a-TBH (3 bản) gửi cơ quan BHXH trước ngày 20 hàng tháng, kèm theo hồ sơ gốc như: quyết định
thôi việc, quyết định chấm dứt HĐLĐ, quyết định tăng, giảm tiền lương… có liên quan.

- Đối với những biến động sau ngày 16, đơn vị kê khai vào “Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương

đóng BHXH, BHYT” của tháng sau.

3. Mẫu 03b-TBH (3 bản): Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ BHXH,BHYT 
Dùng để điều chỉnh nơi KCB, hồ sơ cá nhân như: ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND, địa chỉ…

(CMND, bản sao giấy khai sinh, lý lịch gốc kèm theo).

Thay đổi họ tên do mượn hồ sơ người khác khi xin việc phải kèm: đơn của người mượn và người cho

mượn có chính quyền địa phương xác nhận, công văn đề nghị của đơn vị.
 
IV/- ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU

background image

1. Hàng tháng: 
Hàng tháng, khi có thay đổi đơn vị lập biểu 02a-TBH và 03a-0TBH gửi trước cho cơ quan BHXH qua hệ

thống website 

http://hcm.bhxh.vn

, trong thời hạn 3 ngày chuyên quản thu BHXH sẽ thông báo lại kết quả cho

đơn vị nếu đúng đơn vị in biểu và gửi cơ quan BHXH.

Sau khi chốt số liệu thu BHXH, Cơ quan BHXH sẽ cung cấp số liệu qua thông báo tháng cho đơn vị qua hệ

thống này.

Phương pháp đăng nhập:
-          Địa chỉ 

http://hcm.bhxh.vn

-          Tên đăng nhập: mã đơn vị tham gia BHXH (vd: qw0001)
-          Mật khẫu: bhxhhcm (đối với đơn vị mới đăng nhập lần đầu, sau khi đơn vị đăng nhập đổi mật khẩu

để bảo mật số liệu).

2. Hàng quý: 
Đơn vị liên hệ cơ quan BHXH để nhận thông báo quý. Nếu có sai sót trong vòng 15 ngày phải liên hệ cơ

quan BHXH để đối chiếu, sau 15 ngày xem như đơn vị đã chấp nhận số liệu thu.
 
V/- CHUYỂN TIỀN THU, NỘP BHXH

Hàng tháng (chậm nhất là ngày cuối tháng), các đơn vị sử  dụng lao động xác định và chuyển cùng một lúc

số tiền phải nộp cho cơ quan BHXH trên cơ sở tỷ lệ đóng theo quy định và tổng quỹ tiền lương của đơn vị.

Khi ghi UNC chuyển chú ý ghi đầy đủ các nội dung:
- Tên đơn vị chuyển tiền: ghi đầy đủ, chính xác tên giao dịch khi đăng ký tham gia BHXH; đồng thời ghi

kèm theo mã đơn vị tham gia BHXH (do cơ quan BHXH thành phố cấp cho đơn vị khi đăng ký).

- Nội dung chuyển tiền: ghi rõ đóng BHXH cho thời gian nào; Trường hợp đơn vị chủ quản (hoặc cơ quan

tài chính) đóng BHXH cho đơn vị thành viên, trực thuộc thì ghi đầy đủ tên đơn vị thành viên trực thuộc đó.

- Mã đơn vị tham gia BHXH là chi tiết quan trọng phải có, để việc cập nhật tiền đóng BHXH được chính

xác, làm cơ sở giải quyết chính sách BHXH kịp thời, đầy đủ

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5407