Tài liệu

02 Danh sách nhà cung ứng chính thức

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

       Số:…DSNCUCT/2016

         CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

           Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

          Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG CHÍNH THỨC

Stt

Tên nhà

cung ứng

Sản phẩm ,dịch

vụ cung cấp

Địa chỉ

Tel

Fax

Người

liên hệ

Ngày đánh

giá lại

Ghi chú

background image

                                     Hà nội, ngày....tháng.....năm 2016

          Giám Đốc

           Trưởng phòng

                               Người đánh giá   

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
5169
3 tài liệu
0
2875
3 tài liệu
0
2932
6 tài liệu
0
8381
7 tài liệu
0
10678
4 tài liệu
0
6086
1 tài liệu
0
955
1 tài liệu
0
1064

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
11060
20/12/2018
6 tài liệu
0
5169
20/12/2018
3 tài liệu
0
2875
20/12/2018
3 tài liệu
0
2932
20/12/2018
6 tài liệu
0
8381
20/12/2018
1 tài liệu
0
1031
20/12/2018
7 tài liệu
0
10678
20/12/2018
4 tài liệu
0
6086
20/12/2018
1 tài liệu
0
955
20/12/2018
1 tài liệu
0
1064
20/12/2018
0 tài liệu
0
0