Tài liệu

02 Danh sách nhà cung ứng chính thức

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

       Số:…DSNCUCT/2016

         CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

           Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

          Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG CHÍNH THỨC

Stt

Tên nhà

cung ứng

Sản phẩm ,dịch

vụ cung cấp

Địa chỉ

Tel

Fax

Người

liên hệ

Ngày đánh

giá lại

Ghi chú

background image

                                     Hà nội, ngày....tháng.....năm 2016

          Giám Đốc

           Trưởng phòng

                               Người đánh giá   

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
4488
3 tài liệu
0
2500
3 tài liệu
0
2603
6 tài liệu
0
7551
7 tài liệu
0
9464
4 tài liệu
0
5233
1 tài liệu
0
841
1 tài liệu
0
956

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
9798
20/12/2018
6 tài liệu
0
4488
20/12/2018
3 tài liệu
0
2500
20/12/2018
3 tài liệu
0
2603
20/12/2018
6 tài liệu
0
7551
20/12/2018
1 tài liệu
0
918
20/12/2018
7 tài liệu
0
9464
20/12/2018
4 tài liệu
0
5233
20/12/2018
1 tài liệu
0
841
20/12/2018
1 tài liệu
0
956
20/12/2018
0 tài liệu
0
0