Tài liệu

02 Danh sách nhà cung ứng chính thức

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

       Số:…DSNCUCT/2016

         CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

           Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

          Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                         Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG CHÍNH THỨC

Stt

Tên nhà

cung ứng

Sản phẩm ,dịch

vụ cung cấp

Địa chỉ

Tel

Fax

Người

liên hệ

Ngày đánh

giá lại

Ghi chú

background image

                                     Hà nội, ngày....tháng.....năm 2016

          Giám Đốc

           Trưởng phòng

                               Người đánh giá   

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3968
3 tài liệu
0
2251
3 tài liệu
0
2349
6 tài liệu
0
6929
7 tài liệu
0
8632
4 tài liệu
0
4652
1 tài liệu
0
761
1 tài liệu
0
862

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
8805
20/12/2018
6 tài liệu
0
3968
20/12/2018
3 tài liệu
0
2251
20/12/2018
3 tài liệu
0
2349
20/12/2018
6 tài liệu
0
6929
20/12/2018
1 tài liệu
0
833
20/12/2018
7 tài liệu
0
8632
20/12/2018
4 tài liệu
0
4652
20/12/2018
1 tài liệu
0
761
20/12/2018
1 tài liệu
0
862
20/12/2018
0 tài liệu
0
0