Tài liệu

02 Danh sách công nhân viên hưởng phép năm

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

St
t

Họ tên

MS
NV

Bộ phận

Tổng số ngày phép

trong tháng

Lương cơ bản

Hệ số

Số tiền phép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:…

DSCNVHPN

/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                      Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                    DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN HƯỞNG PHÉP NĂM

                                                                                                                                                                         

Hà nội, Ngày     tháng     năm 2016

Người lập                                                                                                    Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
7906
05/10/2018
10 tài liệu
0
12456
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
4729
05/10/2018
10 tài liệu
0
5802
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
834
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1686
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
3930