Tài liệu

02 Đánh giá hội nhập

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…ĐGHN/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                    Hà Nội, ngày …… tháng……năm 2017

ĐÁNH GIÁ HỘI NHẬP

Họ và tên:       

Ngày tháng năm sinh:       /     /        

Vị trí công việc:         

Đơn vị công tác:        

Tốt nghiệp trường:         

Ngành:         

Được sự tuyển dụng của:          

Ngày tuyển dụng:        /        /

Hợp đồng thử việc số :                ngày:         /       /

Thời gian thử việc:       tháng

Mức lương thử việc:         

Hệ số:          

I- BÁO CÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC:

1- Kết quả thực hiện theo chương trình thử việc:

TT

Tên công việc/     đề

tài

Hệ

số

Tiêu chuẩn 

hòan thành

Kết qủa 

thực hiện

Mức độ

hòan thành

Điểm

X

Y

Tổng điểm

10

Điểm bình quân kết quả công việc: (A) = 

(X * Y) / 10

Diễn giải kết quả thực hiện cụ thể của từng công việc:
@ ...................................................................................................................................................................
@ ...................................................................................................................................................................
2- Các công việc phát sinh ngoài chương trình thử việc: (nếu có)
........................................................................................................................................................................
3- Nhận xét:

-

Nguyên nhân/ yếu tố tác động hỗ trợ hoàn thành công việc:...................................................................

-

Nguyên nhân/ yếu tố tác động cản trở hoàn thành công việc:.................................................................

II – NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ BẢN THÂN QUA THỰC TẾ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO: 
1- Năng lực/ kỹ năng:

-

Khả năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

-

Mặt mạnh/ ưu điêm:

-

Mặt yếu/ nhựợc điểm:

background image

2- Ý thức chấp hành kỷ luật

-

Chấp hành kỷ luật giờ công: 

-

Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động và sinh hoạt của Công ty/ Đơn vị:

III - NHẬN XÉT/ ĐỀ XUẤT VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ/ CÔNG TY (nếu có)
........................................................................................................................................................................
IV - NGUYỆN VỌNG:

-

Khả năng làm việc tại Công ty: ...............................................................................................................

-

Nguyện vọng tiếp tục công tác: ...............................................................................................................

Xác nhận của TĐV về KQCV

Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
10 tài liệu
0
13405
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5228
05/10/2018
10 tài liệu
0
6439
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
975
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
1912
05/10/2018
3 tài liệu
0
1888
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4362