Tài liệu

02 Bảng theo dõi thời gian làm việc

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BTDTGLV/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                    Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢNG THEO DÕI THỜI GIAN LÀM VIỆC

Họ và tên

                          
                                       Phòng ban

Nhân viên

Sáng 

Chiều

Ngoài giờ

Thời gian làm ở 
phòng

Thời gian 
vào          

Thời gian ra

Thời gian 
vào         

Thời 
gian ra

Thời gian 
vào      

Thời gian 
ra

Đầy đủ

Ngoài 
giờ

Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
Tổng

  

HCNS

      Hà nội, ngày   tháng   
năm 2016

                    Giám đốc

background image

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9321
05/10/2018
10 tài liệu
0
14007
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5600
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1039
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2033
05/10/2018
3 tài liệu
0
1997
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4616