Tài liệu

02 Bản mô tả công việc

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

(logo công ty) 

 
 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 
Mã số công việc: 
 

 

 
Số trang 
 

 
02 

Chức danh: 

Theo tên trong hệ thống chức danh đã thống nhất  

Tên đơn vị: 

Phòng/ban … 

Địa điểm làm việc: 

(ghi địa phương, không ghi địa chỉ) 

Loại hợp đồng: 

Ngắn hạn                                    Dài hạn  

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Quy  trình  công  việc 
liên quan 

Nêu  tên  các  quy  trình  công  việc  mà  vị  trí  này  tham  gia.  Tham 
chiếu tới tài liệu ISO. 

Báo cáo trực tiếp cho 

Nêu tên chức danh trực tiếp quản lý về mặt hành chính. Có thể nhìn sơ 
đồ tổ chức để thấy được chức danh mà vị trí này báo cáo trực tiếp 

Quan hệ công việc 

Nêu tên các đơn vị mà vị trí này có quan hệ công việc tới. Tham chiếu 
tới tài liệu ISO và/hoặc các tài liệu mô tả sự phối hợp giữa các phòng 
ban 

II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC 

Nêu mục tiêu chung mà vị trí này tồn tại để đáp ứng. Phải là kết quả chung đối với 
công ty.Ví dụ đối với vị trí Trưởng phòng nhân sự: “Bảo đảm chất lượng và số lượng 
nguồn nhân lực cho công ty thông qua việc thực hiện các chính sách nhân sự phù hợp 
và hiệu quả”     

 

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

Chức năng & nhiệm vụ 

Tiêu chuẩn đánh giá 

Chức năng 1 

1. nhiệm vụ 1 

2. nhiệm vụ 2 

 

Chức năng 2 

3. nhiệm vụ 1 

4. nhiệm vụ 2 

 

Các nhiệm vụ khác khi được phân công 

 

-  Chức năng là tổng hợp của một nhóm các nhiệm vụ. Nhóm các nhiệm vụ lại dưới 

tiêu đề của chức năng nếu vị trí thực hiện các nhiệm vụ thuộc nhiều chức năng. 

-  Nhiệm vụ được mô tả với các động từ hành động cụ thể nhưng không phải là dạng 

quy trình. Mô tả “làm cái gì” chứ không mô tả “làm như thế nào”. 

-  Những  động  từ  thường  được  dùng  có  thể  là  “thiết  lập,  kiểm  tra,  giám  sát,  thực 

hiện, ra quyết định, cung cấp thông tin, phối hợp, điều hành, chỉ đạo, đóng góp ý 
kiến cho..”. Không nên dùng những từ chung chung như “tham mưu, giúp việc, thu 
hút”. 

background image

-  Tiêu chuẩn đánh giá: mô tả kết quả mong đợi tổng thể của một nhiệm vụ hoặc một 

nhóm các nhiệm vụ  (không cần các chỉ số, bởi chỉ số sẽ được phát triển hàng kỳ) 

 

IV. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM 

Nêu quyền hạn tương ứng với các chức năng và nhiệm vụ đã ghi ở mục trên, chủ yếu là: 

-  quyền  ra  các  quyết  định  liên  quan  tới  công  việc  đang  thực  thi  (về  tài  chính,  nhân  sự, 

chuyên môn) 

-  quyền can thiệp vào công việc của cấp dưới hoặc đồng nghiệp 

-  quyền ứng xử với các tình huống khác biệt với quy trình đã quy định  

-  quyền đại diện khi làm việc với đối tác 

 

Nêu trách  nhiệm  đối  với  kết  quả  công việc. Ví dụ  đối  với  vị trí kế  toán trưởng: “chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, hợp lý và hợp lệ của các báo cáo kế toán”, còn đối với vị trí nhân 
viên kế toán: “chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp lệ của các bút toán kế toán”; đối với 
vị trí trưởng phòng kinh doanh:”chịu trách nhiệm về tính kịp thời của các báo cáo nghiên cứu 
thị trường-khách hàng”.  

 

V. YÊU CẦU NĂNG LỰC  

Phần này nêu các yêu cầu năng lực để thực hiện các nhiệm vụ nêu ở phần trên. Đồng 
thời  phải có  sự  liên  quan chặt chẽ  với  bối cảnh công việc  của công ty  (được  nêu  ở 
phần VII).  Nêu các yêu cầu năng lực của một cá nhân ở mức tối thiểu để có thể bắt 
đầu công việc này. Không mô tả mức độ hiện có của một cá nhân đã nắm giữ chức vụ 
này khá lâu. 

1. Bằng cấp tối thiểu 

2. Chứng chỉ cần thiết 

3. Kiến thức cần thiết (về chuyên ngành cụ thể, luật pháp, v.v.)  

4. Kỹ năng  

a.  Nêu  các  kỹ  năng  mềm,  ví  dụ  như  kỹ  năng  đàm  phán,  giao  tiếp,  giải 

quyết vấn đề v.v đặc trưng cho ngành nghề và bối cảnh của vị trí này 
tại công ty 

b.  Nêu  các  kỹ  năng  bổ  trợ  khác  như  sử  dụng  các  chương  trình,  phần 

mềm, máy tính, thao tác trên máy móc cụ thể của công việc đang làm, 
ngoại ngữ, 

5. Các yêu cầu khác 

(Có thể nêu yêu cầu sức khoẻ nếu mang tính quyết định cho vị 

trí, yêu cầu về đạo đức, và các yêu cầu khác nếu thật cần và đặc thù cho ngành nghề)

 

 

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

1. Chỗ làm việc:  
2. Trang thiết bị:  

 

3. Các điều kiện khác:  

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ VỊ TRÍ 

Nêu một số thông tin cơ bản về: 

background image

-  môi trường làm việc tại công ty, những giá trị văn hoá và mục tiêu phát triển. 

-  sơ đồ tổ chức liên quan tới vị trí này 

Ví dụ: 

ABC là một công ty chuyên về tư vấn và đào tạo quản lý cho các tổ chức Việt Nam và quốc tế. ABC 
luôn phấn đấu vươn tới đỉnh cao của tính thực tiễn, tính chuyên nghiệp và chất lượng cao trong các 
dịch vụ của mình. ABC luôn tạo một môi trường làm việc mang tính khích lệ cao và luôn hướng tới 
việc nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên của mình. ABC luôn tìm kiếm những nhân viên có quan 
điểm học hỏi để biến tổ chức của mình thành một tổ chức học tập và luôn phát triển. 

Cán bộ Quản lý Văn phòng kiêm Kế toán là một vị trí quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng 
của các dịch vụ mà ABC cung cấp ra bên ngoài và nâng cao tính hiệu quả của các hoạt động quản lý 
nội bộ. Sơ đồ sau cung cấp thông tin cụ thể hơn về vị trí này. 

 

Trợ lý Hành chính 

Quản lý Văn phòng  

kiêm Kế toán 

Giám đốc 

Giảng viên 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3552
09/10/2018
7 tài liệu
0
5329
09/10/2018
4 tài liệu
0
2734
09/10/2018
0 tài liệu
0
0