Tài liệu

0140 - So theo doi CAR

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ THEO DÕI CAR

Bộ phận:

Stt

CA

R số

Phát

hành

Mô tả tóm tắt sự không phù

hợp

Hình thức

xử lý

Ngày phải

hoàn thành

Người

giám sát

Kết quả

Ghi chú số

CAR mới

Thoả mãn

Không

thoả mãn

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày       tháng      năm

Người lập

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2201
2 tài liệu
0
877
9 tài liệu
0
3220
2 tài liệu
0
833
5 tài liệu
0
2007
1 tài liệu
0
596
4 tài liệu
0
1808
3 tài liệu
0
1843
3 tài liệu
0
1268
6 tài liệu
0
2920
1 tài liệu
0
552
3 tài liệu
0
1441
4 tài liệu
0
2262
1 tài liệu
0
601
2 tài liệu
0
829
2 tài liệu
0
876
1 tài liệu
0
513
4 tài liệu
0
1668
4 tài liệu
0
1723

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
6 tài liệu
0
2201
21/12/2018
2 tài liệu
0
877
21/12/2018
9 tài liệu
0
3220
21/12/2018
2 tài liệu
0
810
21/12/2018
2 tài liệu
0
833
21/12/2018
4 tài liệu
0
1522
21/12/2018
5 tài liệu
0
2007
21/12/2018
1 tài liệu
0
596
22/12/2018
4 tài liệu
0
1808
22/12/2018
3 tài liệu
0
1843
22/12/2018
3 tài liệu
0
1268
22/12/2018
6 tài liệu
0
2920
21/12/2018
1 tài liệu
0
552
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
3 tài liệu
0
1441
22/12/2018
4 tài liệu
0
2262
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
1 tài liệu
0
601
22/12/2018
2 tài liệu
0
829
22/12/2018
2 tài liệu
0
876
22/12/2018
1 tài liệu
0
498
22/12/2018
1 tài liệu
0
513
22/12/2018
4 tài liệu
0
1668
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
3 tài liệu
0
1146
21/12/2018
4 tài liệu
0
1723