Tài liệu

0140 - So theo doi CAR

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ THEO DÕI CAR

Bộ phận:

Stt

CA

R số

Phát

hành

Mô tả tóm tắt sự không phù

hợp

Hình thức

xử lý

Ngày phải

hoàn thành

Người

giám sát

Kết quả

Ghi chú số

CAR mới

Thoả mãn

Không

thoả mãn

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày       tháng      năm

Người lập

Mô tả tài liệu

Trách nhiệm xã hội tiêu chuẩn SA8000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
1912
2 tài liệu
0
772
9 tài liệu
0
2817
2 tài liệu
0
736
5 tài liệu
0
1765
1 tài liệu
0
541
4 tài liệu
0
1607
3 tài liệu
0
1623
3 tài liệu
0
1114
6 tài liệu
0
2531
1 tài liệu
0
488
3 tài liệu
0
1280
4 tài liệu
0
2041
1 tài liệu
0
532
2 tài liệu
0
725
2 tài liệu
0
753
1 tài liệu
0
465
4 tài liệu
0
1482
4 tài liệu
0
1539

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
6 tài liệu
0
1912
21/12/2018
2 tài liệu
0
772
21/12/2018
9 tài liệu
0
2817
21/12/2018
2 tài liệu
0
706
21/12/2018
2 tài liệu
0
736
21/12/2018
4 tài liệu
0
1315
21/12/2018
5 tài liệu
0
1765
21/12/2018
1 tài liệu
0
541
22/12/2018
4 tài liệu
0
1607
22/12/2018
3 tài liệu
0
1623
22/12/2018
3 tài liệu
0
1114
22/12/2018
6 tài liệu
0
2531
21/12/2018
1 tài liệu
0
488
22/12/2018
1 tài liệu
0
486
22/12/2018
3 tài liệu
0
1280
22/12/2018
4 tài liệu
0
2041
22/12/2018
1 tài liệu
0
483
22/12/2018
1 tài liệu
0
532
22/12/2018
2 tài liệu
0
725
22/12/2018
2 tài liệu
0
753
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
1 tài liệu
0
465
22/12/2018
4 tài liệu
0
1482
22/12/2018
1 tài liệu
0
482
22/12/2018
3 tài liệu
0
1009
21/12/2018
4 tài liệu
0
1539