Tài liệu

0133 - So theo doi NCR

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ THEO DÕI NCR

Bộ phận:

Stt

NC

R số

Phát

hành

Mô tả tóm tắt sản phẩm

không phù hợp

Hình thức

xử lý

Ngày phải

hoàn thành

Người

giám sát

Kết quả

Ghi chú số

NCR mới

Thoả mãn

Không

thoả mãn

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày       tháng      năm

Người lập

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
584
0 trang
0
743

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1227
6 tài liệu
0
2198
2 tài liệu
0
877
9 tài liệu
0
3214
2 tài liệu
0
832
5 tài liệu
0
2003
1 tài liệu
0
596
4 tài liệu
0
1803
3 tài liệu
0
1265
6 tài liệu
0
2906
1 tài liệu
0
552
3 tài liệu
0
1439
4 tài liệu
0
2258
1 tài liệu
0
600
2 tài liệu
0
828
2 tài liệu
0
873
1 tài liệu
0
513
4 tài liệu
0
1668
4 tài liệu
0
1719

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1227
21/12/2018
6 tài liệu
0
2198
21/12/2018
2 tài liệu
0
877
21/12/2018
9 tài liệu
0
3214
21/12/2018
2 tài liệu
0
808
21/12/2018
2 tài liệu
0
832
21/12/2018
4 tài liệu
0
1517
21/12/2018
5 tài liệu
0
2003
21/12/2018
1 tài liệu
0
596
22/12/2018
4 tài liệu
0
1803
22/12/2018
3 tài liệu
0
1265
22/12/2018
6 tài liệu
0
2906
21/12/2018
1 tài liệu
0
552
22/12/2018
1 tài liệu
0
554
22/12/2018
3 tài liệu
0
1439
22/12/2018
4 tài liệu
0
2258
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
1 tài liệu
0
600
22/12/2018
2 tài liệu
0
828
22/12/2018
2 tài liệu
0
873
22/12/2018
1 tài liệu
0
497
22/12/2018
1 tài liệu
0
513
22/12/2018
4 tài liệu
0
1668
22/12/2018
1 tài liệu
0
554
22/12/2018
3 tài liệu
0
1144
21/12/2018
4 tài liệu
0
1719