Tài liệu

0133 - So theo doi NCR

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

SỔ THEO DÕI NCR

Bộ phận:

Stt

NC

R số

Phát

hành

Mô tả tóm tắt sản phẩm

không phù hợp

Hình thức

xử lý

Ngày phải

hoàn thành

Người

giám sát

Kết quả

Ghi chú số

NCR mới

Thoả mãn

Không

thoả mãn

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ngày       tháng      năm

Người lập

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
453
0 trang
0
558

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
944
6 tài liệu
0
1685
2 tài liệu
0
669
9 tài liệu
0
2478
2 tài liệu
0
634
5 tài liệu
0
1552
1 tài liệu
0
485
4 tài liệu
0
1408
6 tài liệu
0
2213
1 tài liệu
0
429
3 tài liệu
0
1129
4 tài liệu
0
1818
1 tài liệu
0
467
2 tài liệu
0
635
2 tài liệu
0
650
1 tài liệu
0
417
4 tài liệu
0
1298
4 tài liệu
0
1356

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
944
21/12/2018
6 tài liệu
0
1685
21/12/2018
2 tài liệu
0
669
21/12/2018
9 tài liệu
0
2478
21/12/2018
2 tài liệu
0
611
21/12/2018
2 tài liệu
0
634
21/12/2018
4 tài liệu
0
1141
21/12/2018
5 tài liệu
0
1552
21/12/2018
1 tài liệu
0
485
22/12/2018
4 tài liệu
0
1408
22/12/2018
3 tài liệu
0
981
22/12/2018
6 tài liệu
0
2213
21/12/2018
1 tài liệu
0
429
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
3 tài liệu
0
1129
22/12/2018
4 tài liệu
0
1818
22/12/2018
1 tài liệu
0
425
22/12/2018
1 tài liệu
0
467
22/12/2018
2 tài liệu
0
635
22/12/2018
2 tài liệu
0
650
22/12/2018
1 tài liệu
0
377
22/12/2018
1 tài liệu
0
417
22/12/2018
4 tài liệu
0
1298
22/12/2018
1 tài liệu
0
429
22/12/2018
3 tài liệu
0
866
21/12/2018
4 tài liệu
0
1356