Tài liệu

0131 - Phieu NCR

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

(PHIẾU NCR)

Ngày:

Số:

1- Chi tiết công việc:

-

Hợp đồng/đơn đặt hàng số: 

-

Phiếu giao việc số: 

-

Sản phẩm:

2 – Tài liệu tham khảo:

3 – Sự không phù hợp: Mô tả bản chất và phạm vi của sự không phù hợp:

Người lập:
4 – Hình thức xử lý:
Làm lại

Nhân nhượng

Trả lại nhà cung cấp

Sửa chữa

Hạ cấp

Loại bỏ, phế liệu

Hình thức khác:

Người có thẩm quyền:

Ngày:

Ngừơi thực hiện:

Ngày hoàn thành:

Hành động khắc phục và phòng ngừa (nếu có):

Car số:

5 – Giám sát: 
Thoả mãn

Không thoả mãn

NCR mới số:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ghi chú:

Người giám sát:

Ngày:

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
510
0 trang
0
744

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1229
6 tài liệu
0
2200
2 tài liệu
0
877
9 tài liệu
0
3218
2 tài liệu
0
833
5 tài liệu
0
2007
1 tài liệu
0
596
4 tài liệu
0
1807
3 tài liệu
0
1267
6 tài liệu
0
2918
1 tài liệu
0
552
3 tài liệu
0
1441
4 tài liệu
0
2262
1 tài liệu
0
601
2 tài liệu
0
829
2 tài liệu
0
876
1 tài liệu
0
513
4 tài liệu
0
1668
4 tài liệu
0
1721

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1229
21/12/2018
6 tài liệu
0
2200
21/12/2018
2 tài liệu
0
877
21/12/2018
9 tài liệu
0
3218
21/12/2018
2 tài liệu
0
810
21/12/2018
2 tài liệu
0
833
21/12/2018
4 tài liệu
0
1520
21/12/2018
5 tài liệu
0
2007
21/12/2018
1 tài liệu
0
596
22/12/2018
4 tài liệu
0
1807
22/12/2018
3 tài liệu
0
1267
22/12/2018
6 tài liệu
0
2918
21/12/2018
1 tài liệu
0
552
22/12/2018
1 tài liệu
0
554
22/12/2018
3 tài liệu
0
1441
22/12/2018
4 tài liệu
0
2262
22/12/2018
1 tài liệu
0
549
22/12/2018
1 tài liệu
0
601
22/12/2018
2 tài liệu
0
829
22/12/2018
2 tài liệu
0
876
22/12/2018
1 tài liệu
0
498
22/12/2018
1 tài liệu
0
513
22/12/2018
4 tài liệu
0
1668
22/12/2018
1 tài liệu
0
555
22/12/2018
3 tài liệu
0
1146
21/12/2018
4 tài liệu
0
1721