Tài liệu

0131 - Phieu NCR

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

(PHIẾU NCR)

Ngày:

Số:

1- Chi tiết công việc:

-

Hợp đồng/đơn đặt hàng số: 

-

Phiếu giao việc số: 

-

Sản phẩm:

2 – Tài liệu tham khảo:

3 – Sự không phù hợp: Mô tả bản chất và phạm vi của sự không phù hợp:

Người lập:
4 – Hình thức xử lý:
Làm lại

Nhân nhượng

Trả lại nhà cung cấp

Sửa chữa

Hạ cấp

Loại bỏ, phế liệu

Hình thức khác:

Người có thẩm quyền:

Ngày:

Ngừơi thực hiện:

Ngày hoàn thành:

Hành động khắc phục và phòng ngừa (nếu có):

Car số:

5 – Giám sát: 
Thoả mãn

Không thoả mãn

NCR mới số:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ghi chú:

Người giám sát:

Ngày:

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
610
0 trang
0
972

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
719
5 tài liệu
0
2423
4 tài liệu
0
2135
6 tài liệu
0
3519
3 tài liệu
0
1490
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2058
4 tài liệu
0
1983
1 tài liệu
0
629
4 tài liệu
0
2637
1 tài liệu
0
751
2 tài liệu
0
995
2 tài liệu
0
1041
2 tài liệu
0
1019
6 tài liệu
0
2653
3 tài liệu
0
1485
2 tài liệu
0
1073
9 tài liệu
0
3885

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
679
21/12/2018
1 tài liệu
0
719
21/12/2018
5 tài liệu
0
2423
22/12/2018
4 tài liệu
0
2135
22/12/2018
6 tài liệu
0
3519
22/12/2018
3 tài liệu
0
1490
22/12/2018
1 tài liệu
0
675
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1400
22/12/2018
1 tài liệu
0
686
21/12/2018
4 tài liệu
0
2058
22/12/2018
4 tài liệu
0
1983
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
22/12/2018
4 tài liệu
0
2637
22/12/2018
1 tài liệu
0
751
22/12/2018
2 tài liệu
0
995
22/12/2018
1 tài liệu
0
617
22/12/2018
2 tài liệu
0
1041
21/12/2018
4 tài liệu
0
1832
21/12/2018
2 tài liệu
0
1019
21/12/2018
6 tài liệu
0
2653
21/12/2018
3 tài liệu
0
1485
21/12/2018
2 tài liệu
0
1073
21/12/2018
9 tài liệu
0
3885
21/12/2018
2 tài liệu
0
987