Tài liệu

0131 - Phieu NCR

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

(PHIẾU NCR)

Ngày:

Số:

1- Chi tiết công việc:

-

Hợp đồng/đơn đặt hàng số: 

-

Phiếu giao việc số: 

-

Sản phẩm:

2 – Tài liệu tham khảo:

3 – Sự không phù hợp: Mô tả bản chất và phạm vi của sự không phù hợp:

Người lập:
4 – Hình thức xử lý:
Làm lại

Nhân nhượng

Trả lại nhà cung cấp

Sửa chữa

Hạ cấp

Loại bỏ, phế liệu

Hình thức khác:

Người có thẩm quyền:

Ngày:

Ngừơi thực hiện:

Ngày hoàn thành:

Hành động khắc phục và phòng ngừa (nếu có):

Car số:

5 – Giám sát: 
Thoả mãn

Không thoả mãn

NCR mới số:

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ghi chú:

Người giám sát:

Ngày:

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
396
0 trang
0
558

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
944
6 tài liệu
0
1685
2 tài liệu
0
669
9 tài liệu
0
2478
2 tài liệu
0
634
5 tài liệu
0
1552
1 tài liệu
0
485
4 tài liệu
0
1408
6 tài liệu
0
2213
1 tài liệu
0
429
3 tài liệu
0
1129
4 tài liệu
0
1818
1 tài liệu
0
467
2 tài liệu
0
635
2 tài liệu
0
650
1 tài liệu
0
417
4 tài liệu
0
1298
4 tài liệu
0
1356

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
944
21/12/2018
6 tài liệu
0
1685
21/12/2018
2 tài liệu
0
669
21/12/2018
9 tài liệu
0
2478
21/12/2018
2 tài liệu
0
611
21/12/2018
2 tài liệu
0
634
21/12/2018
4 tài liệu
0
1141
21/12/2018
5 tài liệu
0
1552
21/12/2018
1 tài liệu
0
485
22/12/2018
4 tài liệu
0
1408
22/12/2018
3 tài liệu
0
981
22/12/2018
6 tài liệu
0
2213
21/12/2018
1 tài liệu
0
429
22/12/2018
1 tài liệu
0
436
22/12/2018
3 tài liệu
0
1129
22/12/2018
4 tài liệu
0
1818
22/12/2018
1 tài liệu
0
425
22/12/2018
1 tài liệu
0
467
22/12/2018
2 tài liệu
0
635
22/12/2018
2 tài liệu
0
650
22/12/2018
1 tài liệu
0
377
22/12/2018
1 tài liệu
0
417
22/12/2018
4 tài liệu
0
1298
22/12/2018
1 tài liệu
0
429
22/12/2018
3 tài liệu
0
866
21/12/2018
4 tài liệu
0
1356