Tài liệu

0130 - Thu tuc theo doi do luong cac qua trinh

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

THỦ TỤC THEO DÕI & ĐO LƯỜNG 

CÁC QUÁ TRÌNH

1.  Mục đích:

-

Đảm bảo các quá trình được thực hiện dưới sự kiểm soát, các thông số yêu
cầu được tuân thủ theo qui định để đảm bảo kết quả đầu ra như hoạch
định.

-

Đánh giá, xác định hiệu quả và hiệu lực của các quá trình để tìm cơ hội cải
tiến và điều chỉnh để các quá trình đạt hiệu quả cao hơn.

2. Phạm vi:

Ap dụng cho việc theo dõi, đo lường các quá trình của Hệ thống quản lý

chất lượng.

3. Định nghĩa:

3.1 Các thuật ngữ được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

3.2 Các từ viết tắt

-

Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ

-

Đại diện lãnh đạo    : ĐDLĐ

4. Nội dung: 

 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người thực hiện

Qui trình

Tài liệu

Trưởng Bộ phận

Trưởng Bộ phận

Trưởng Bộ phận

Nhân viên

Trưởng Bộ phận

Nhân viên

Nhân viên

Trưởng Bộ phận, 

Kế hoạch kiểm soát 
quá trình

Phiếu CAR

 

Yêu cầu kết 

quả các quá 

trình

Xác định kế hoạch 

Xác định phương 

pháp đo lường

Phân công

Thực hiện, theo dõi, 

đo lường

Xem xét tính hiệu 

quả của qúa trình

Cập nhât hồ sơ

Lưu

Kết thúc

Lập phiếu CAR

Chuyển phiếu 

Car

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

nhân viên

Nhân viên

4.1 Theo dõi các quá trình:

a> Trưởng Bộ phận xác định phương pháp kiểm soát các quá trình sao cho đảm bảo

các quá trình được thực hiện tuỳ theo qui định, các thông số/yêu cầu được tuân
thủ trong suốt quá trình thực hiện.

b> Việc theo dõi các quá trình có thể thực hiện bằng việc áp dụng Thủ tục áp dụng

kỹ thuật thống kê.

c> Việc theo dõi có thể thực hiện đột xuất hoặc định kỳ tuy nhiên các quá trình sau

bắt buộc phải được theo dõi chặt chẽ trong quá trình thực hiện gồm:

-

Quá trình thuê ngoài:

-

Các quá trình mà kết quả có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản phẩm hoặc sự thoả
mãn    của khách hàng.

-

Các quá trình bắt nguồn cho các quá trình khác, thời gian hoàn thành là một tiêu
chí quan trọng để đánh giá.

-

Các quá trình liên quan và ảnh hưởng đến kết quả của các quá trình quan trọng .

-

Các quá trình liên quan đến tài sản lớn.

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
714
5 tài liệu
0
2412
4 tài liệu
0
2128
3 tài liệu
0
2271
6 tài liệu
0
3497
3 tài liệu
0
1483
3 tài liệu
0
1728
4 tài liệu
0
2051
4 tài liệu
0
1974
1 tài liệu
0
625
4 tài liệu
0
2625
1 tài liệu
0
742
2 tài liệu
0
990
2 tài liệu
0
1035
2 tài liệu
0
1015
6 tài liệu
0
2644
3 tài liệu
0
1478
2 tài liệu
0
1064
9 tài liệu
0
3869

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
714
21/12/2018
5 tài liệu
0
2412
22/12/2018
4 tài liệu
0
2128
22/12/2018
3 tài liệu
0
2271
22/12/2018
6 tài liệu
0
3497
22/12/2018
3 tài liệu
0
1483
22/12/2018
1 tài liệu
0
671
22/12/2018
3 tài liệu
0
1728
22/12/2018
1 tài liệu
0
680
21/12/2018
4 tài liệu
0
2051
22/12/2018
4 tài liệu
0
1974
22/12/2018
1 tài liệu
0
625
22/12/2018
1 tài liệu
0
672
22/12/2018
4 tài liệu
0
2625
22/12/2018
1 tài liệu
0
742
22/12/2018
2 tài liệu
0
990
22/12/2018
1 tài liệu
0
613
22/12/2018
2 tài liệu
0
1035
21/12/2018
4 tài liệu
0
1820
21/12/2018
2 tài liệu
0
1015
21/12/2018
6 tài liệu
0
2644
21/12/2018
3 tài liệu
0
1478
21/12/2018
2 tài liệu
0
1064
21/12/2018
9 tài liệu
0
3869
21/12/2018
2 tài liệu
0
980